Raport anual de evaluare interna a calitatii

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

LICEUL PEDAGOGIC “MIHAI EMINESCU”

Târgu-Mureş, str. Alexandru Papiu Ilarian Nr. 37

Tel: 0265- 250383, 0365-407397, Fax: 0265-250382

  e-mail: pedagogicmures@yahoo.com

 

 

                                                         

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII

 

Raport pentru anul şcolar 2008-2009, finalizat la data de 02.10.2009 de către CEAC, având următoarea componenţă:

 1. Prof. MATACHE DANIELA - coordonator -
 2. Prof. RADU CARMEN
 3. Prof. KOVACS MARGARETA
 4. Inst. GYARMATI ZSUZSANNA
 5. Prof. ŞANDOR RAŢĂ NADIA – reprezentant al sindicatului
 6. NEGRUŢIU SIMONA - reprezentant al părinţilor
 7. TEBAN BIANCA RALUCA - reprezentant al elevilor
 8. DAMIAN LENUŢA  - reprezentant al Consiliului Local -

 

PARTEA I.  INFORMATII GENERALE

A) DATE DE IDENTIFICARE:

 

Denumirea unităţii de învăţământ : Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu”

 

 

Unitate de  învăţământ   din sistemul  de stat /particular: de stat

 

Localitate / judeţ: Târgu-Mureş / Mureş

 

Adresa :

str. Al. Papiu-Ilarian, nr. 37

Cod poştal:

540075

Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă):

0265-250383

E - mail:

pedagogicmures@yahoo.com

Niveluri de învăţământ / specializări /calificări profesionale  autorizate să funcţioneze provizoriu / acreditate :

(se va preciza baza legală de funcţionare pentru fiecare nivel de învăţământ / specializare / calificare profesională )

Preşcolar:

Baza legală OUG nr. 75/2005 publicată în Monitorul Oficial 642/2005, art. 40

Decizia ISJ Mureş nr. 255 din data 10.09.2003

Liceal:

Specializarea/calificarea profesională: Învăţător-educator

Specializarea/calificarea profesională: Instructor-animator

Specializarea/calificarea profesională: Ştiinţe sociale

Specializarea/calificarea profesională: Filologie

Baza legală OUG nr. 75/2005 publicată în Monitorul Oficial 642/2005, art. 40

 

 

Informaţii privind persoana juridică iniţiatoare (dacă este cazul):

Localitate/judeţ, adresa, cod poştal, telefon-fax (incluzând prefixul de zonă), email:

 

Unitatea de învăţământ a înaintat Raport anual de evaluare internă la ARACIP în anii 2007, 2008

B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar:

   

Nivel de învăţământ

 

Număr de clase/ grupe

Număr de elevi / copii / adulţi:

Forma

de învăţământ

Limba de predare

Preşcolar

 

4

88

Grădiniţă cu program prelungit

Română, maghiară

Primar,

din care

cl. I

 

 

 

 

cl. a –II-a

 

 

 

 

cl. a –III-a

 

 

 

 

cl. a –IV-a

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

Secundar inferior

Gimnaziu

din care

cl. a –V-a

 

 

 

 

cl. a –VI-a

 

 

 

 

cl. a –VII-a

 

 

 

 

cl. a –VIII-a

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

Liceal,

(ciclul inferior)

din care

cl. a –IX-a

4 + 2

176

zi

română+maghiară

cl. a –X-a

3+2

146

zi

română+maghiară

Total

7+4

322

 

 

SAM

cl. a –IX-a

 

 

 

 

cl. a –X-a

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

An de completare

 

 

 

 

 

Liceal

(ciclul superior)

cl. a –XI-a

3+2

146

zi

română+maghiară

cl. a –XII-a

3+2

135

zi

română+maghiară

cl. a –XIII-a

 

 

 

 

Total

6+4

281

 

 

Postliceal,

din care

 

Maiştri,

din care

an I

 

 

 

 

an II

 

 

 

 

an III

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

Postliceal,

din care

an I

 

 

 

 

an II

 

 

 

 

an III

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar curent,  în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională:

Nr. Crt.

Nivel

Filieră

Profil / Domeniu

Specializare / Calificare profesională

Număr clase

Număr elevi

1.

Liceal

 

 

Vocaţional

Teoretic

 

Teoretic

Vocaţional

Teoretic

 

 

Pedagogic

Umanist

 

Umanist

Pedagogic

Umanist

Denumire Specializare / Calificare profesională

Educatori, secţie română

Ştiinţe sociale, engleză intensiv, secţie română

Filologie, secţie română

Educatori, secţie maghiară

Ştiinţe sociale

a IX-a

 

 

 

 

2

1

 

1

1

1

 

 

60

30

 

26

29

31

 

 

Vocaţional

 

Teoretic

 

Teoretic

Vocaţional

 

Teoretic

Pedagogic

 

Umanist

 

Umanist

Pedagogic

 

Umanist

Instructor-animator, secţie română

Ştiinţe sociale, engleză intensiv, secţie română

Filologie, secţie română

Bibliotecari, secţie maghiară

Ştiinţe sociale, germană intensiv

a-X-a

1

 

1

 

1

1

 

1

28

 

29

 

31

28

 

30

 

 

 

Vocaţional

 

 

Teoretic

 

 

Teoretic

Vocaţional

 

Teoretic

Pedagogic

 

 

Umanist

 

 

Umanist

Pedagogic

 

Umanist

Instructor-animator, engleză intensiv, secţie română

Ştiinţe sociale, engleză intensiv, secţie română

 

Filologie, secţie română

Bibliotecari, secţie maghiară

Ştiinţe sociale, germană intensiv

a-XI-a

1

 

 

1

 

 

1

1

 

1

27

 

 

30

 

 

31

30

 

28

 

 

 

Vocaţional

 

 

Teoretic

 

Teoretic

Vocaţional

 

Teoretic

Pedagogic

 

 

Umanist

 

Umanist

Pedagogic

 

Umanist

Instructor-animator,

engleză intensiv, secţie

 română

Ştiinţe sociale, engleză intensiv, secţie română

Filologie, secţie română

Instructor-animator, secţie maghiară

Ştiinţe sociale, germană intensiv, secţie maghiară

a XII-a

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

1

1

25

 

 

30

 

30

 

30

28

22

 

 

 

 

 

a-XIII-a

 

 

2.

SAM

 

 

Calificare profesională

a-IX-a

 

 

 

 

 

 

 

a-X-a

 

 

 

 

 

 

Calificare profesională

 

 

 

3.

Postliceal

 

 

Calificare profesională

an I

 

 

 

 

 

 

 

an II

 

 

 

 

 

 

 

an III

 

 

 

Maiştri

 

 

Calificare profesională

an I

 

 

 

 

 

 

 

an II

 

 

 

 

 

 

 

an III

 

 

 

C) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE

 

C.1.Personalul  de conducere:

 

Director

(numele şi prenumele)

Calificarea

 

Gradul didactic

Vechime la catedră

Documentul de numire

în funcţie

Modalitatea numirii pe funcţie

Unitatea de învăţământ la care are norma de bază

Unitatea de învăţământ la care este titular (dacă e cazul)

PROZAN MIRCEA

Studii superioare Universitate, Facultatea de Istorie

I

24 ani

Ord. Min. 3742/ 17.04. 2008

4 ani prin

concurs

Liceul Pedagogic „M. Eminescu”

Liceul Pedagogic „M. Eminescu”

Director adjunct

(numele şi prenumele)

 

 

 

 

 

 

 

TROZNER  ERZSEBET PAULA

Studii superioare Universitate, Facultatea de Muzică

I

32 ani

Decizia ISJ 1538/ 01.09.

2000

Delegaţie

1 an

Liceul Pedagogic „M. Eminescu”

Liceul Pedagogic „M. Eminescu”

 

C.2.Personalul didactic:

 

Număr total de cadre didactice

Număr de norme didactice întregi / posturi

 

Număr de cadre didactice cu norma de bază în unitatea de învăţământ/ procent din număr de persoane / norme întregi, după caz

 

Număr de titulari/procent din număr de norme întregi / posturi

 

Număr de cadre  calificate / procent din număr de cadre didactice

 

Modalitatea angajării pe post*

(titularizare,  detaşare, suplinire, transfer;exprimare numerică şi procentuală)

Observaţii - dacă este cazul

 

(personal didactic cu studii în străinătate echivalate/neechivalate în România)

 

Profesori: 41

39,52

36 / 91%

36 / 61,01%

 

41 / 100%

Titulari 28/ 68,29%

Suplinitori 3/ 7,31%

Detaşaţi 5 /12,19%

_

Educatoare:8

8

8

6 / 75%

8/100%

Titulari  2/ 75%

Suplinitori 2/ 25%

 

*Notă :

1. Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ de stat se va face referire la modalitatea angajării pe post în conformitate cu Legea nr.84/1995, şi cu Legea nr.128/1997

2.                  Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ particulare se va face referire la modalitatea angajării pe post în conformitate cu Legea nr.84/1995, cu Legea nr.128/1997, O.MEdC 5656/2004, precum şi cu precitările MEdCT nr.34536/18.06.2008

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

 

Număr personal didactic calificat:
Cu doctorat
Cu gradul I
Cu gradul II
Cu Definitivat
Fără definitivat
1
25
14
5
4

 

C.3.Personalul  didactic auxiliar -  număr pe categorii:

 

Categorie de personal

Număr  de persoane încadrate

Număr de norme pentru fiecare categorie de personal

                                 Numărul de personal este:

sub normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal

 

la nivelul normativelor privind  încadrarea categoriei respective de personal

 

peste normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal

 

Secretari

2

2

-

DA

-

Pedagog

1

1

-

DA

-

Supraveghetor

1

1

-

DA

 

Bibliotecar

1

1

-

DA

-

Laborant

1

1

-

DA

-

Administrator- financiar

3

3

-

DA

-

Administrator- patrinomoniu

1

1

-

DA

-

 

C.4.Personalul nedidactic (număr pe categorii):

 

Categorie de personal

Număr de persoane încadrate

Număr de norme pentru fiecare categorie de personal

                                 Numărul de personal este:

sub normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal

la nivelul normativelor privind  încadrarea categoriei respective de personal

 

peste normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal

Muncitori calificaţi

10

10

-

DA

-

Îngrijitoare

6

6

-

DA

-

Paznici

3

3

-

DA

-

 

D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

 

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu

Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Săli de clasă /grupă

16

881,6

2.

Cabinete*

2

119,1

3.

Laboratoare*

3

286

4.

Ateliere*

-

-

5.

Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport*

1+1

162+650

6.

Spaţii de joacă *

1

420

 

* DACĂ ESTE CAZUL

 

Unitatea  funcţionează  cu un număr de 1 (unu) schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 50 de minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de 10 minute.

 

E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

 

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu

Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare

1

62

2.

Sală pentru

servit masa*

1

120

3.

Dormitor *

20

687

4.

Bucătărie *

1

49

5.

Spălătorie *

1

16

6.

Spaţii sanitare*

1

21

7.

Spaţii depozitare materiale didactice

5

60

 

* DACĂ ESTE CAZUL

 

D)    INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

 

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu

Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Secretariat

1

18,5

2.

Spaţiu destinat echipei manageriale

2

35

3.

Contabilitate *

1

16

4.

Casierie  *

1

4

5.

Birou administraţie*

1

9

E.

F) CURRICULUM 

            Curriculum  utilizat de unitatea de învăţământ în anul şcolar 2008-2009 este cel naţional/alternativ aprobat astfel:

NIVEL PREŞCOLAR:

Secţia română: OMECT nr.4481 din data 08.09.2000

Secţia maghiară: OMECT nr. 5242 din data 02.10.2006

NIVEL LICEAL:

Filiera vocaţională, profil Pedagogic, specializarea învăţător-educator, clasele XI-XII, Anexa 2 la OMECT, nr. 5718, din data 22.12.2005

Filiera vocaţională, profil Pedagogic, specializarea instructor-animator, Anexa 2 la OMECT, nr. 5718, din data 22.12.2005

Filiera Teoretică, profil Umanist, specializarea Ştiinţe sociale, clasele IX-X, Anexa 2 la OMECT, nr. 5723, din data 23.12.2003

Filiera Teoretică, profil Umanist, specializarea Ştiinţe sociale, clasele XI-XII, Anexa 2 la OMECT nr. 5718, din data 22.12.2005

Filiera Teoretică, profil Umanist, specializarea Filologie, clasele IX-X, Anexa 2 la OMECT, nr. 5723, din data 23.12.2003

Filiera Teoretică, profil Umanist, specializarea Filologie, clasele XI-XII, Anexa 2 la OMECT nr. 5718, din data 22.12.2005

 

PARTEA A II-A

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

 

A. Domeniul „Capacitate instituţională”

Criteriul a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale

Subdomeniul 1. Management strategic

Indicatorul 1.1. Existenţa, structura si conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare si planul de implementare)

Descriptori de calitate realizaţi:

Există următoarele documente proiective:

 • Planul de dezvoltare instituţională al unităţii.
 • Oferta educaţională a unităţii.
 • Planul managerial anual.
 • Programe manageriale semestriale.
 • Contract de management, fişa postului, decizie
 • Grafic de control al directorului şi al directorului adjunct

Indicatorul 1.2. Organizarea internă a unităţii de învăţământ

Descriptori de calitate realizaţi:

Este stabilită structura organizatorică, iar personalul şcolii cunoaşte reglementările interne, modul de organizare, de luare a deciziilor, de comunicare şi raportare. Fiecare angajat cunoaşte fişa postului, pe care o semnează anual.

 • Organigrama unităţii de învăţământ;
 • Fişele  de post
 • Regulamentul de  funcţionare al Comisiei  pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
 • Regulamentul de Ordine Interioară al instituţiei
 • Regulamentul de Ordine Interioară pentru cantină
 • Regulamentul de Ordine Interioară pentru căminul internat

• întrunirea periodică a organismelor consultative ale beneficiarilor

- întrunirea cel puţin de două ori pe semestru a consiliului consultativ al elevilor; există procese-verbale ale şedinţelor

- întrunirea cel puţin lunară a comitetului / asociaţiei părinţilor, procese-verbale ale şedinţelor

- Discutarea, în consiliul de administraţie şi în consiliul profesoral, a propunerilor consiliului consultativ al elevilor şi ale comitetului / asociaţiei părinţilor; procese-verbale ale şedinţelor

Indicatorul 1.3. Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă

Descriptori de calitate realizaţi:

Comunicarea sistematică cu părinţii şi cu ceilalţi beneficiari

- Existenţa în medie a unei activităţi cu părinţii în fiecare lună.

- Informarea părinţilor elevilor cu probleme la învăţătură şi purtare prin adrese scrise. (la nevoie şi la final de semestru)

- Afişarea, în şcoală, a rezultatelor şi a deciziilor întrunirilor organismelor de conducere şi consultative - aviziere, panouri

Existenţa unor mijloace proprii de comunicare internă si externă: revista semestrială a şcolii “Clipa cea repede”, revista în limba maghiară „Tarizsnyia” şi Anuarul şcolii

Nu există reclamaţii privind lipsa de informaţie.

În Planul de dezvoltare instituţională, una dintre priorităţi a fost îmbunătăţirea comunicării interne şi externe. Această prioritate a fost monitorizată în mod deosebit, constatându-se că există o comunicare eficientă în cadrul organizaţiei. S-a reuşit realizarea unei comunicări între personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, rezolvându-se astfel problemele apărute în procesul instructiv-educativ. S-a îmbunătăţit comunicarea între profesori, diriginţi şi părinţi şi între profesori şi elevi.

 • Afişiere pentru profesori şi elevi
 • Documente bibliotecă
 • Procese-verbale
 • Registru de note telefonice
 • Organigrama
 • Corespondenţa cu părinţii, procese verbale de la şedinţele cu părinţii
 • Îndrumarea activităţii extraşcolare
 • Mapele şefilor de catedră.

Subdomeniul 2. Management operaţional

Indicatorul 2.1. Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ

Descriptori de calitate realizaţi:

Planul de dezvoltare instituţională, oferta educaţională, Planul managerial annual şi programele manageriale semestriale, documentaţia sistemului calităţii au fost aduse la cunoştinţa membrilor organizaţiei şi a beneficiarilor interni şi externi, fapt evidenţiat în:

 • Structura organizaţională - organigrama unităţii de învăţământ;
 • Procese-verbale ale şedinţelor de informare a elevilor, părinţilor, personalului şcolii
 • Procesele-verbale la nivelul catedrelor şi comisiilor metodice
 • Procesele-verbale ale consiliilor profesorale tematice prin care toţi membrii personalului au fost instruiţi  în mod regulat şi au primit informaţii actualizate privind sursele de informaţii, oportunităţile de dezvoltare a şcolii, legislaţia, practicile curente.

Au fost întocmite programe de activitate pe compartimente şi anumite direcţii, care au fost analizate în şedinţele lunare ale Consiliului de Administraţie, implicat astfel realmente în activitatea de conducere.

În acest sens amintim: aprobarea bugetului pentru diferite cheltuieli, analiza stadiului pregătirii elevilor pentru participarea la olimpiadele pe discipline, faza judeţeană, naţională. Actul implicării a vizat diverse acţiuni, de la controlul sistematic la internat, la urmărirea notării ritmice, până la cunoaşterea şi rezolvarea multor probleme prioritare ale şcolii. S-a realizat proiectarea generală şi particulară a activităţii instructiv-educative din şcoală.

Programul de activitate al fiecărui colectiv metodic a cuprins obiective acţionale clare şi realizabile, specifice şcolii noastre, dar orientate spre modernizarea procesului instructiv-educativ.

De asemenea, conducerea şcolii a asistat la activităţi instructiv-educative organizate în şcoală, cum ar fi: activităţi ale comisiilor metodice, participări la inspecţii speciale, consultarea proceselor verbale ale inspecţiilor de specialitate, cercuri ştiinţifice ale elevilor, activităţi cultural educative, etc.

Managementul monitorizează programele de învăţare şi propria performanţă de management, fapt evidenţiat în:

 • Planul managerial 2008-2009
 • Plan operaţional 2008-2009
 • Chestionare aplicate elevilor şi părinţilor
 • Evidenţa cursurilor de formare şi perfecţionare
 • Fişele de post

Toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor, privind documentele curriculare (planuri de învăţământ, programe şcolare, metodologii de aplicare)

 • Curriculum în vigoare disponibil pentru a fi consultat la biblioteca şcolii
 • Acces la internet şi la baza de date a şcolii
 • Fişa de post
 • Fişele de autoevaluare
 • Portofoliile profesorilor şi ale comisiilor metodice
 • Portofoliile  elevilor

Indicatorul 2.2. Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor

Descriptori de calitate realizaţi:

Difuzarea informaţiilor necesare implementării curriculumului naţional şi desfăşurării vieţii şcolare se face prin:

 • Informări periodice
 • Calculatoare în cabinete, laboratoare şi cancelarie conectate la internet
 • Procesele-verbale ale consiliilor profesorale
 • Existenţa unei baze de date privind informaţii specifice unităţii şcolare
 • Oferta educaţională a şcolii – reviste, anuar;
 • Participarea la Târgul Liceelor – Panoramic Liceal
 • Editarea revistei de limbi moderne “Teen Magazine”.
 • Materiale de promovare a ofertei şcolare – pliante, calendare, etc.

Indicatorul 2.3. Asigurarea serviciilor medicale pentru educabili

Descriptori de calitate realizaţi:

La nivelul unităţii de învăţământ sunt luate măsuri privind accesul educabililor la servicii medicale de specialitate.

l        Cabinet medical şcolar, izolator

Participarea personalului, a educabililor şi, după caz, a părinţilor, la campaniile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii: programele Educaţia pentru sănătate, Prevenirea gripei aviare etc.

Indicatorul 2.4. Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului

Descriptori de calitate realizaţi:

La nivelul unităţii de învăţământ sunt luate măsuri privind siguranţa şi sănătatea resurselor umane.

 • Autorizaţia sanitară de funcţionare
 • Contract pentru agent de pază
 • Cabinet medical şcolar
 • Comisia PSI la nivel de şcoală
 • Plan de evacuare în caz de incendiu sau cutremur
 • Raportul inspectorului de Protecţia Muncii
 • Procese-verbale de instruire a elevilor şi personalului
 • Fişele de protecţia muncii pentru personalul şcolii

Consiliul de administraţie al şcolii, pentru a asigura siguranţa elevilor, a hotărât pază în ambele schimburi. Au fost informate persoanele din serviciul de permanenţă despre nr. de telefon al Jandarmeriei, Poliţiei, Salvării. Există o politică privind sănătatea elevilor şi a resurselor umane.

 • Plan de pază
 • Program de lucru cu elevii la cabinetul medical
 • Regulament de Ordine Interioară
 • Fişe medicale individuale
 • Fişe de protecţia muncii
 • Fişe de PSI actualizate
 • Portofoliul dirigintelui
 • Procese verbale  cu prelucrarea NPM şi PSI specifice laboratoarelor şi cabinetelor şcolare

Periodic sunt făcute instructaje pe linia protecţiei muncii şi pazei contra incendiilor, exerciţii de evacuare în caz de calamitate sau incendiu, controale de către instituţiile abilitate.

 • Proces-verbal de control al inspectorului pentru situaţii de urgenţă
 • Raportul inspectorului de protecţia muncii
 • Procese verbale de instruire a elevilor şi personalului
 • Fişele de protecţia muncii pentru personalul şcolii şi elevi

Indicatorul 2.5. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru educabili.

Descriptori de calitate realizaţi:

Accesul beneficiarilor şi al personalului şcolii la servicii de orientare si consiliere

Se promovează egalitatea şanselor, la nivelul unităţii de învăţământ funcţionând cabinetul de asistenţă psihopedagogică, orientare şcolară  şi consiliere privind cariera, care a desfăşurat o gamă diversă de activităţi în colaborare cu profesorii diriginţi şi consilierul educativ; sunt utilizate rezultatele activităţilor de orientare şi consiliere pentru îmbunătăţirea documentelor programatice, a activităţii curente si a ofertei educaţionale.

Planul managerial al cabinetului cuprinde măsuri de asistenţă psihopedagogică, de orientare şi consiliere privind cariera având ca obiective abilitarea elevilor cu instrumente ce le permit obţinerea unui loc de muncă, furnizarea informaţiilor privind piaţa muncii, traseul educaţional, sprijinirea formării opţiunilor şcolare şi profesionale adecvate la elevii claselor a XII-a, reorientarea elevilor prin realizarea unei concordanţe între însuşirile psihice, cerinţele şi gradul de solicitare a profilului. S-au derulat următoarele programe:

RELAŢIA CU ELEVII POATE FI MAI BUNĂ

 Program  destinat  creşterii motivaţiei elevilor pentru învăţare, reducerii fenomenului de eşec şcolar, stimulării spiritului de competiţie şcolară.

“CINE SUNT EU?”  program de examinare psihologică a aptitudinilor şi intereselor elevilor în care au fost implicaţi elevi de pe toate nivelele de vîrstă. Programul a cuprins alături de testări şi activităţi practice de autocunoaştere.  – program desfăşurat pe toata durata anului şcolar.

“SĂNĂTATEA MENTALĂ ŞI EMOŢIONALĂ LA ADOLESCENŢI”

Program de interventie care a vizat pe de o parte depistarea şi apoi ameliorarea tulburărilor afective la adolescenţi. – program derulat pe durata întregului an şcolar şi aplicat pe toate nivelele de vârstă

“ADOLESCENTUL DE AZI”

 Program destinat identificării caracteristicilor specifice vârstei adolescenţei, surprinderii diferenţelor dintre adolescentul de ieri şi adolescentul de azi şi identificării factorilor care pot determina apariţia  fenomenelor de inadaptare şcolara.

“COPILUL DIFICIL –HIPERACTIVITATEA  CU DEFICIT ATENŢIONAL

Program destinat  ameliorării  problemelor specifice copilului din gradiniţe, consilierii psihologice a copiilor din gradiniţe, părinţilor şi educatoarelor

RELAŢIA DASCĂL- ELEV”

Program destinat familiarizării  colectivului profesoral cu teme actuale în domeniul consilierii şcolare şi profesionale şi dezvoltării  abilităţilor de management a colectivului de elevi.

“LUPTA IMPOTRIVA CONSUMULUI DE DROGURI”

Program care a vizat testarea cunoştintelor elevilor cu privire la droguri, efectele nocive ale consumului de droguri precum şi activităţi practice cu elevii pe aceasta temă la toate nivelele de vârstă. - program derulat pe durata întregului an şcolar.

“STOP VIOLENŢEI ÎN FAMILIE ŞI STOP VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEII” în colaborare cu Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş.

Program derulat la clasa a XII-a, a constat în teme practice care au permis conştientizarea acestor probleme şi propunerea de soluţii cu privire la derularea unor programe de intervenţie în rândul adulţilor şi părinţilor - program derulat în perioada noiembrie –decembrie 2008.

“SĂ-I SPRIJINIM ÎN PRAGUL EXAMENULUI” Program derulat cu elevii claselor terminale în scopul cunoaşterii abilităţilor proprii, a profilelor ocupaţiilor profesionale în scopul efectuării unei alegeri optime a carierei.- program derulat în perioada aprilie-iunie 2008

“CINE TE VEDE, ŞTIE!”

Program care a constat în mediatizarea activităţilor profesorilor şi psihologilor şi în realizarea de materiale audio-video în presă cu scopul conştientizării rolului pe care profesorul respectiv psihologul îl are în cadrul societăţii şi implicit a aportului său în formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii-program derulat pe durata întregului an şcolar.

“MĂ CONFRUNT CU O PROBLEMĂ PE CARE O CUNOSC”

Program desfăşurat cu elevi de pe toate nivelele de vârstă cu scopul identificării situaţiilor problemă din cadrul colectivului de elevi, program care a cuprins şi scurte secvenţe de intervenţie-program derulat pe durata întregului an şcolar.

“EDUCATIA  SEXUALA LA ADOLESCENTI “

Program care a vizat informarea şi educarea adolecenţilor cu privire la debutul vieţii sexuale, boli cu transmitere sexuală, programul a inclus de asemenea activităţi de consiliere psihologică atât individuală cât şi colectivă care au venit în sprijinul adolecenţilor care se confruntă cu diverse probleme în acest sens. - program derulat pe durata întregului an şcolar

ŞCOALA DIRIGINŢILOR - program de autocunoaştere şi intercunoaştere destinat profesorilor şi diriginşilor, familiarizarea profesorilor cu metode noi de lucru în cadrul colectivelor de elevi.

Elevii aflaţi în situaţii deosebite: corigenţă, repetenţie, dificultăţi majore de integrare în colectiv, amânare medicală, beneficiază de orientare şi consiliere din partea diriginţilor şi din partea consilierului educativ.

 • Tematica orelor de dirigenţie din portofoliile diriginţilor;
 • Rezultate de la examenele de diferenţă şi corigenţe;
 • Decizii pentru comisiile privind înscrierea absolvenţilor la examenele de bacalaureat şi de absolvire, pentru înscrierea candidaţilor la examenele de diferenţă;
 • Fişa de atribuţii a membrilor comisiei de înscriere;
 • Fişa de atribuţii a diriginţilor;
 • Dosarul cu materiale didactice pentru orele de consiliere şi orientare

Criteriul b) baza materială

Subdomeniul 1.Spaţii şcolare

Indicatorul 1.1. Existenţa si caracteristicile spaţiilor şcolare

Descriptori de calitate realizaţi:

Resursele de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor să participe în mod activ, fapt vizibil în

 • Listele de dotare a cabinetelor, laboratoarelor, sala de sport
 • Fişa de observare a lecţiilor
 • Portofoliile elevilor
 • Mapele didactice ale profesorilor

Spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor de elevi; accesul în clădiri, cabinete, săli de clasă, este semnalat prin numerotare, uşor de localizat. Elevilor începători li se prezintă şcoala, serviciile secretariat şi contabilitate.

 • Autorizaţia de funcţionare sanitară
 • Autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii
 • Programul de lucru cu publicul de la secretariat, bibliotecă

Indicatorul 1.2. Dotarea spaţiilor şcolare

Descriptori de calitate realizaţi:

Existenţa progresului, pe ultimii trei ani, în dotarea spaţiilor şcolare.

În anul 2008-2009 s-au dotat cu mobilier nou două săli de clasă. De asemenea, s-a constituit şi s-a dotat integral un al doilea laborator de informatică cu 26 de calculatoare şi cu un xerox performant.

S-a dotat cu mobilier nou sala Consiliului elevilor.

Subdomeniul 2. Spaţii administrative

Indicatorul 2.1. Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative

Descriptori de calitate realizaţi:

Accesul tuturor persoanelor interesate (personalul şcolii, educabilii, părinţii etc.) la spaţiile administrative.

Existenţa progresului, pe ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă, în construirea / amenajarea si întreţinerea spaţiilor administrative.

Din fondurile proprii în 2008-2009 au fost schimbate:

 • paturile şi noptierele din internat -  etaj II
 • uşa termopan la intrarea elevilor
 • mesele din bucătărie  au fost remediate cu table de inox
 • s-a zugrăvit cantina (exterior), dormitoarele din internat şi punctele sanitare (din internat şi din şcoală )

Subdomeniul 4. Materialele şi mijloacele de învăţământ, auxiliarele curriculare

Indicatorul 4.1. Dotarea cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare curriculare

Descriptori de calitate realizaţi:

Existenţa progresului, pe ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă, la indicatorii privind dotarea cu mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare şi în întreţinerea acestora:

Cabinetul de limba maghiară dotat cu televizor color, imprimantă multifuncţională,  ecran, cărţi şi reviste, alte publicaţii

Cabinetul de limba română dotat cu laptop, videoproiector, stick-uri de memorie, cărţi şi reviste, dicţionare, fişe de lucru, portofolii de proiect, alte publicaţii.

            Profesorii au bune abilităţi de a-şi adapta resursele pentru a răspunde unei game variate de nevoi de predare. În şcoală s-au elaborat proiecte cu scopul de a se îmbunătăţi baza materială a şcolii. Există profesori care sunt preocupaţi de a-şi completa gama de resurse

 • Proiectele unităţilor de învăţare din mapele profesorilor;
 • Laboratoarele şi cabinetele de specialitate;
 • Listele de inventariere;
 • Fişele de observare a lecţiilor;
 • Panouri tematice;
 • Dosarul cu proiecte;
 • Fişe de autoevaluare;
 • Mapa profesorului, lecţii AEL
 • Machete, materiale didactice, alte resurse
 • Fişe de inventar, fişe de evidenţă a manualelor şi cărţilor împrumutate de elevi de la biblioteca şcolii

Indicatorul 4.2. Existenţa si dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare / centrului de documentare şi informare

Descriptori de calitate realizaţi:

Utilizarea de către cadrele didactice şi de către elevi a bibliotecii şcolare se face constant.

Dezvoltarea fondului de carte / a fondului de material informatic şi audio-video:

În anul şcolar 2008-2009 s-au achiziţionat luând în considerare cerinţele curriculare şi solicitările personalului didactic şi ale educabililor 382 de volume (dicţionare, cărţi ilustrate, atlase, literatură beletristică şi ştiinţifică pentru toate ariile curriculare). Dintre acestea, 375 din finanţare publică, 7 din alte surse.

S-a înfiinţat un Centru de documentare şi informare privind calitatea în învăţământ care s-a dotat cu mobilier nou, bibliotecă, computer, imprimantă, acces la Internet.

Indicatorul 4.3. Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare

Descriptori de calitate realizaţi:

Existenţa progresului, pe ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă, în dotarea cu şi în utilizarea TIC (hardware si software)

 – achiziţionarea de laptopuri şi videoproiectoare pentru fiecare arie curriculară/ comisie metodică.

- Desfăşurarea tuturor orelor şi activităţilor specifice în laboratorul de informatică.

- Aproape toate specialităţile utilizează TIC la cel puţin 50% dintre orele de curs.

- Conexiunea la Internet în cabinetul de Informatică, în sala profesorală, la bibliotecă, secretariat, sala consiliului elevilor, cabinetul CEAC.

Subdomeniul 5.Documente şcolare

Indicatorul 5.1. Procurarea si utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii

Descriptori de calitate realizaţi:

Absenţa erorilor de completare a documentelor şcolare şi a actelor de studii.

Inregistrarea, actualizarea şi păstrarea documentelor se face conform reglementărilor în vigoare.

 • Registrul de evidenţă al elevilor
 • Cataloage şcolare
 • Registre matricole
 • Cataloage de examene
 • Registrul de corespondenţă cu părinţii
 • Registre de evidenţă a actelor de studii
 • Registre de înregistrare a cărţilor de muncă
 • Arhivarea lucrărilor scrise de la examene, concursuri şi olimpiade şcolare
 • Arhivarea proiectelor de atestat şi competenţe profesionale
 • Rezultate la evaluări sumative şi la examene finale

Şcoala are un proces sistematic de ţinere a evidenţelor în raport cu legislaţia în vigoare.

Criteriul c) resurse umane

Subdomeniul 1.Managementul personalului

Indicatorul 1.1. Managementul personalului didactic şi de conducere

Descriptori de calitate realizaţi:

Existenţa si dezvoltarea politicilor de personal privind personalul didactic şi de conducere.

  Se respectă legislaţia privind ocuparea posturilor şi egalitatea şanselor.

 • Dosarele concursurilor de ocupare a posturilor
 • Fişele de post
 • Anunţuri de angajare publicate

- Politica de personal se subsumează proiectului de dezvoltare instituţională.

Existenţa progresului, pe ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă, în privinţa calificării personalului didactic.

În anul şcolar 2008-2009, profesorii din liceu au obţinut grade didactice astfel: gradul II – 3 (Costea Anda, Kolozsvari Szilard, Miklos Zsolt);

- Lipsa reclamaţiilor privind activitatea personalului didactic şi de conducere.

- Există şi funcţionează “consiliul clasei” pentru fiecare colectiv de elevi.

·         Şedinţele consiliului clasei sunt consemnate în procese-verbale

Există şi funcţionează comisiile metodice de arie curriculară. Acestea sunt:

ü      Comisia metodică Limbă şi comunicare

ü      Comisia metodică  Limbi moderne

ü      Comisia metodică  Matematică şi ştiinţe

ü      Comisia metodică  Om şi societate

ü      Comisia metodică  Pedagogie şi metodică

ü      Comisia metodică  Arte, Educaţie fizică şi sport

ü      Comisia metodică  Consiliere şi orientare

Nu există conflicte la nivelul sau între cadre didactice, părinţi, elevi, personal de conducere.

Participarea cel puţin a 80% dintre cadrele didactice, în ultimii trei ani, la programe de formare şi dezvoltare profesională cu tematică legată de programele de reformă în curs.

 • Dir. prof. Prozan Mircea - cursul “Management educaţional” CCD Mureş, 2008;  cursul postuniversitar “Management competitiv, finanţe marketing şi resurse umane”, organizat de Universitatea Politehnică Timişoara; modulul II al programului Educaţia XXI organizat de Universitatea “Petru Maior” Târgu-Mureş, Management Modern în Educaţie (domeniul preuniversitar) şi Management European Modul III (2009)
 • Programul naţional de formare vizând dezvoltarea competenţelor de evaluare ale profesorilor din învăţământul preuniversitar, organizat de MECT., CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (Matache Daniela, Kereki Maria, Gherman Simona, Blaj Paraschiva, Iliescu Gabriela, Standavid Beatrice, Pop Svetlana, Hajdu Erzsebet, Miklos Zsolt, Kovacs Margit, Radu Carmen, Unger Eniko, Vulkan Zita, Pop Raluca)

l      Cursul „Şcoala diriginţilor”(Kemendi Karol, Radu Carmen, Kovacs Margit, Hajdu Erzsebet, Miklos Zsolt, Blaj Paraschiva, Kereki Maria, Pop Raluca, Vulkan Zita)

 • Cursul „Metoda proiectelor” organizat de SIVECO, Cursul de formare profesională „Iniţiere în utilizarea aplicaţiei de software educaţional AEL” ( Kereki Maria, Pop Raluca, Hajdu Erzsebet, Iliescu Gabriela, Chebuţiu Diana, Manole Emilia, Unger Eniko, Standavid Beatrice)
 • Programul Educaţia XXI, organizat de Universitatea “Petru Maior” Târgu-Mureş (Kemendi Karol, Hajdu Erzsebet, Vulkan Zita, Todor-Soo Eniko)

Alte programe de formare:

 • Prof. Chebuţiu Diana: Curs de limba engleză, modul III, Fundaţia „Engleza pentru toţi”
 • Prof. Kovacs Margit şi prof. Vulkan Zita, Curs de formator la Programul naţional de formare vizând dezvoltarea competenţelor de evaluare ale profesorilor din învăţământul preuniversitar, organizat de MECT., CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
 • Prof. Şandor Raţă Nadia “Curs  Formator de Formatori (Trainer of Trainers)”pe toate domeniile de competenţă, acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în cadrul Institutului de Trading Studii şi Cercetări PIMMJM , TG-MURES IANUARIE 2009

Şcoala Doctorală – în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti- specializarea psihologie clinică şi psihoterapie, BUCUREŞTI, OCTOMBRIE- IUNIE 2009

Proiecte de cercetare: “Stima de sine şi performanţele şcolare”, “Stima de sine şi responsabilitatea socială la adolescenţi”, “Rolul stimei de sine în combaterea absenteismului şcolar”

 • Prof. Hajdu Erzsebet: Curs de educaţie ecologică, Frankfurt, 9-12 iunie 2009
 • Prof. Drd. Someşan Eugenia – Program de perfectionare " Instruire interactivă" – însumând 120 de ore, adresat profesorilor din învăţământul gimnazial şi/sau liceal, învăţătorilor şi educatoarelor organizat de Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Institutul de Pregătire Didactică, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic în cadrul Programului de Formare continuă a personalului didactic
 • Prof. Standavid Beatrice: Consiliere şi orientare în carieră, CCD Mureş
 • Prof. Cozma Simina – Curs de specializare „Formare de formator„ în cadrul I.T.S.C.

Participarea personalului de conducere (directorul şi directorii adjuncţi) la programe de formare managerială acreditate (inclusiv programe universitare - masterat etc.) în ultimii cinci ani: conform celor de mai sus.

Indicatorul 1.2. Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic

Descriptori de calitate realizaţi:

Existenţa politicilor de personal privind personalul didactic auxiliar si nedidactic: întreg personalul didactic auxiliar şi nedidactic este calificat

B. Domeniul „Eficacitate educaţională”

Criteriul a) conţinutul programelor de studiu

Subdomeniul 1.Oferta educaţională

Indicatorul 1.1. Definirea si promovarea ofertei educaţionale

Descriptori de calitate realizaţi:

 Utilizarea metodelor de marketing în promovarea, la nivelul comunităţii, a ofertei educaţionale.

 • S-a publicat lucrarea „Monografia Liceului Pedagogic M. Eminescu”, autori prof. Cioată Pantelimon, prof. Chertes Aurel
 • S-a realizat site-ul Liceului Pedagogic „M. Eminescu” pedagogicmures.ro prof. Radu Carmen
 • Colaborare la realizarea paginii de internet Educatie.inmures.ro care oferă informaţii legate de învăţământ: publicarea unor articole scrise de elevi, promovarea revistei şcolii şi a Liceului Pedagogic în general, prof. Matache Daniela

Promovarea ofertei educaţionale prin întâlniri cu absolvenţii ciclurilor inferioare de învăţământ şi, după caz, cu părinţii acestora.

 • Manifestarea “Ziua porţilor deschise”

Existenţa cel puţin a unei activităţi anuale de promovare a ofertei educaţionale cu participarea reprezentanţilor comunităţii.

 • Manifestarea anuală  organizată de Primăria Târgu-Mureş PREZENT LICEUM JELEN

Conducerea şcolii se implică în adaptarea programelor de învăţare la condiţiile concrete în care şcoala îşi desfăşoară activitatea prin revizuirea ofertei educaţionale în fiecare an şi modificând planul de şcolarizare, fapt evidenţiat în:

 • Procese-verbale ale Consiliului de Administraţie
 • Planurile operaţionale
 • Fişe de observare a lecţiilor
 • Procese-verbale ale Consiliului Profesoral
 • Regulamentul de Organizare Interioară, cămin, cantină actualizate

Indicatorul 1.2. Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii

Descriptori de calitate realizaţi:

Realizarea la nivelul unităţii şcolare a proiectelor, programelor şi activităţilor în parteneriat cu reprezentanţii comunităţii; există protocoale de colaborare sau colaborări cu Primăria Târgu-Mureş, Prefectura Mureş, Univeristatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea “Petru Maior” Târgu-Mureş, Clubul Copiilor Târgu-Mureş, Şcolile şi grădiniţele aplicative, Inspectoratul Judeţean de Cultură, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu, Muzeul de Etnografie, Biblioteca Judeţeană, Teatrul Naţional Târgu-Mureş, Teatrul Ariel, Filarmonica de Stat Târgu-Mureş,  fundaţii şi organizaţii nonguvernamentale: Liga ProEuropa, Sapientia, Alpha Transilvana, Prokarma

Subdomeniul 2.Curriculum

Indicatorul 2.1. Proiectarea curriculumului

Descriptori de calitate realizaţi:

Proiectarea c.d.s. / c.d.l. se face pornind de la nevoile identificate şi de la politicile naţionale, judeţene şi locale, de la nevoile identificate ale elevilor prin sondaje şi prin alegerea pachetelor c.d.s. oferite de şcoală.

Elevii sunt chestionaţi pentru identificarea nevoilor lor. Elevilor li se prezintă oferta de discipline opţionale din Curriculumul  la decizia şcolii, Curriculumul diferenţiat şi curriculumul de dezvoltare locală, pe filiere, profiluri, specializări, domenii, calificări şi ani de studiu. Elevilor li se prezintă oferta de specializări/calificări pentru continuarea studiilor în ciclul superior al liceului.

 • Dosarul cu chestionarele privind oferta de discipline opţionale: CDŞ,  CDL;
 • Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2008-2009;
 • Dosare cu fişe de înscriere pentru continuarea studiilor;
 • Liste de înscrieri şi promovaţi la examenele de diferenţă;
 • Afişe cu planul de şcolarizare în scopul continuării studiilor;
 • Programul de pregătire pentru elevii capabili de performanţă
 • Programul de consultaţii la nivel de şcoală;
 • Programul de pregătire suplimentară pentru bacalaureat;
 • Procesele-verbale de la şedinţele Consiliului Profesoral;
 • Cercurile elevilor

- Proiectarea c.d.s. / c.d.l. se face pornind de la principiile de proiectare ale curriculumului naţional, ţinând cont de proiectul de dezvoltare instituţională. de specificul cultural, istoric, geografic al comunităţii.

- Se asigură accesul educabililor la învăţarea mai multor limbi străine – la alegerea lor şi a părinţilor acestora, ţinând cont de achiziţiile anterioare de învăţare.

Luarea în considerare, în proiectarea curriculară, a dezvoltării laturii aplicative, practice, a competenţelor dezvoltate prin posibilitatea optării elevilor pentru discipline ca Metodica predării diferitelor discipline în învăţământul preşcolar

Selectarea manualelor şi a celorlalte auxiliare curriculare se face în funcţie de specificul unităţii şcolare şi de achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor.

Proiectarea în echipă, la nivelul ariei curriculare, a activităţilor de predare, învăţare şi evaluare în cadrul şedinţelor comisiilor metodice – procese-verbale de şedinţă

Toate cadrele didactice întocmesc planificarea calendaristică şi proiectarea unităţilor de învăţare, fapt evidenţiat în:

 • Portofoliile profesorilor şi ale comisiilor metodice;
 • Fişele de observare a lecţiilor;
 • Fişe de lucru în echipe şi de evaluare a lucrului în echipă;
 • Portofoliile elevilor
 • Planificări calendaristice

Indicatorul 2.2. Realizarea curriculumului

Descriptori de calitate realizaţi:

• Se urmăreşte asigurarea unui echilibru între activitatea şcolară a educabilului şi celelalte tipuri de activităţi specifice vârstei.

Realizarea unui învăţământ incluziv prin mixarea sistematică a colectivelor de educabili se face în studiul limbilor străine ţinând cont de cunoştinţele deja acumulate în gimnaziu.

Programele de învăţare au caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea şanselor pentru elevi. Realizarea claselor se face după opţiuni şi mediile de repartiţie. Există parteneriate cu organizaţii ale minorităţilor naţionale, elevii rromi sunt şcolarizaţi în clase mixte, existând preocupare pentru menţinerea acestora cât mai mult în sistem.

Definirea clară a drepturilor şi îndatoririlor cadrelor didactice şi ale educabililor în predare, respectiv în învăţare.

Profesorii folosesc şi actualizează metodele/resursele /sarcinile de predare ţinând cont de achiziţiile anterioare ale elevilor, de cunoştinţe, deprinderi, atitudini etc., obţinute pe cale formală, nonformală şi informală, fapt evidenţiat în:

 • Fişe de observare a lecţiilor
 • Evaluările interne ale echipei manageriale
 • Cursurile de formare
 • Chestionar aplicat elevilor privind metodele de predare-învăţare
 • Portofoliile profesorilor
 • Portofoliile elevilor

Conceperea activităţilor şi a sarcinilor de învăţare pe baza specificului individual în învăţare (stil de învăţare, ritm etc.).

Din fişele de observare a lecţiilor se constată măsura în care metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare răspund nevoilor elevilor, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de învăţare şi specificaţiilor calificărilor.

Dezvoltarea, prin metodologia specifică, a capacităţii educabililor de a învăţa din experienţă şi din practică prin orele de practică pedagogică. (4 pe săptămână şi o săptămână de practică comasată pe semestru)

Elevii au acces la resursele de învăţare conform orarelor şcolare, planificării activităţilor în laboratoare şcolare, utilizarea sistematică a învăţării prin cooperare, a învăţării bazate pe proiect şi a altor metodologii care pun accent pe cooperarea între educabili.

 • Planificarea lecţiilor AEL
 • Planificarea orelor de specialitate în laboratoare
 • Referatele lucrărilor de laborator
 • Portofoliile elevilor (referate, proiecte, studii de caz)
 • Portofoliile profesorilor
 • Activităţile desfăşurate în cadrul bibliotecii

Analizînd nevoile elevilor şi stabilind stilurile de învăţare ale acestora, metodele de predare, resursele şi sarcinile de lucru sunt adaptate acestora. Pentru îmbunătăţirea rezultatelor fiecare catedră are program de consultaţie.

Se respectă prevederile din Curriculumul naţional privind elementele specifice ale minorităţilor etnice, religioase sau de altă natură.

Criteriul b) rezultatele învăţării

Subdomeniul 1.Performanţele şcolare

Indicatorul 1.1. Evaluarea rezultatelor şcolare

Descriptori de calitate realizaţi:

Corpul profesoral, caracterizat printr-o bună pregătire profesională, a realizat în bună măsură o predare-învăţare de calitate, utilizând strategii didactice eficiente, moderne, dând o mai mare atenţie utilizării calculatorului în lecţie, a experimentului, demonstraţiei, problematizării, utilizarea metodelor alternative de evaluare: proiectul şi portofoliul. Se acordă o mai mare atenţie caracterului practic-aplicativ al învăţării.

                        Statistic, situaţia la învăţătură se prezintă astfel în comparaţie cu rezultatele din al II-lea semestru al anului şcolar anterior:

Repartizarea după grupe de medii

 

Nr.elevi an şcolar 2007-2008, sem.II

Nr.elevi an şcolar 2008-2009, sem.II

An şcolar 2007-2008, sem II - %

An şcolar 2008-2009, sem II - %

Total elevi

614

595

 

 

Promovabilitate

575

567

93,64

95,29

Repartizare după medii

5-6,99

7

2

1,21

0,03

7-8,99

284

288

49,30

50,79

9-10

284

277

49,30

48,85

Corigenţi

1 ob.

34

22

5,91

3,88

2 ob.

3

3

0,52

0,52

3 ob.

2

1

0,34

0,17

4 ob. şi mai multe

-

2

1

0,17

Situaţia şcolară neîncheiată

1

1

0,98

0,17

 

            Analizând comparativ cele două situaţii constatăm o uşoară îmbunătăţire în ceea ce priveşte procentajul de promovabilitate (1,65 %) , o scădere la procentul  mediilor între 9-10, dar o creştere a celor cu medii între 7-8,99; numărul elevilor corigenţi a scăzut (39- 2008 sem II-28 sem II 2009), ceea ce pentru noi constituie un semn de îmbunătăţire.

           Participarea absolvenţilor noştri la Bacalaureat 2009: 165 înscrişi, 165 promovaţi, promovabilitate 100%

            Toate programele de învăţare includ procese de evaluare formativă şi sumativă. Monitorizarea învăţării se realizează foarte bine la practica pedagogică, unde numărul mic de elevi din grupă permite o monitorizare eficientă, în scopul urmăririi însuşirii competenţelor.

 • Portofoliile elevilor, fişe de evaluare, fişe de urmărire a progresului elevilor, lucrări de atestat, rezultate de la examenele de certificare a competenţelor

Programele de învăţare au obiective care includ criterii şi metode de evaluare sumativă, care sunt adecvate  scopului şi sunt revizuite în mod regulat: programe, curriculum-uri şi curriculum-uri revizuite.

Evaluarea formativă este utilizată în multe clase, deoarece profesorii, în general, răspund problemelor individuale ale elevilor legate de lecţie. Sunt profesori care se concentrează mai mult pe predarea materiei, acordând o atenţie mai mică activităţii de îndrumare a procesului de învăţare a elevilor. Majoritatea profesorilor înregistrează ritmic notele în cataloage. Notele se trec în carnetele elevilor.

            Existenţa concursurilor interne cu premii pentru educabili.

 • În cadrul Zilelor Şcolii: Concursul interliceal de limba şi literatura română “Din valurile vremei”coordonează prof. Matache Daniela, prof. Pop Raluca
 • Concurs interliceal de mitologie greco-romană, coordonează prof. Chebuţiu Diana
 • Concurs de creaţie în limba maghiară, coordonează prof. Kovacs Margit, prof. Tatai Judit
 • „Inscripţie pe palimpsest” - expoziţie-concurs, coordonează prof. Standavid Beatrice
 • Concurs de pedagogie „Rolul comunicării în formarea şi dezvoltarea creativităţii. Film şi exerciţii creative”, coordonează prof. Simina Cozma
 • Concursul  „Curiozităţi matematice”, coordonează prof. Someşan Eugenia, Radu Carmen, Todor Soó Eniko, Hajdu Erzsebet.

• Rezultatele şcolare şi evaluările de parcurs sunt înregistrate şi comunicate elevilor şi apoi părinţilor în cadrul întâlnirilor cu aceştia.

Expunerea rezultatelor activităţii educabililor în clase şi în celelalte spaţii ale şcolii.

l      Gazete de perete, panouri, standuri, revista şcolii, anuarul şcolii, monografia şcolii.

Profesorii înregistrează în fişe de evaluare şi în catalog notele obţinute de elevi la evaluări. Elevii îşi cunosc notele din carnetul de elevi. Elevii cu rezultate slabe sunt sprijiniţi prin sarcini de lucru de complexitate mai redusă pentru a progresa.

 • Fişele de evaluare din mapa profesorilor
 • Planurile de recapitulare din caietele elevilor
 • Fişele de lucru pentru învăţarea centrată pe elev.
 • Consilierea de către diriginte şi psihologul specialist psihologie educaţională
 • Programele de consultaţii şi meditaţii

Personalul didactic înregistrează progresul elevilor în portofoliul elevului, în mapa profesorului, în catalogul profesorului.

 • Portofoliile profesorilor;
 • Portofoliile responsabililor de arii curriculare
 • Portofoliile elevilor la unele discipline.

Evaluarea este adecvată – testele se fac diferenţiate pe diferite nivele, chiar şi pe clase dacă elevii au nivele foarte diferite de cunoştinţe.

Riguroasă: conformă baremelor de evaluare.

Corectă şi exactă: se anunţă punctajul împreună cu subiectele date; se scriu pe lucrări punctele obţinute pentru fiecare răspuns corect.

Efectuată în mod regulat: se face după fiecare capitol; după fiecare unitate de învăţare; la terminarea modulelor; la sfârşitul semestrelor.

 • Teste standardizate la nivel de catedră
 • Bareme de notare pentru testele şi lucrările semestriale, portofoliile elevilor
 • Evaluările de la sfârşitul semestrelor, cu cerinţe bine stabilite a conţinutului
 • Proiecte, fişe de evaluare sumativă
 • Cataloage

Familiarizarea cu diferitele tipuri de evaluare folosite pentru evaluarea finală şi cu testele de evaluare sumativă variază de la o disciplină la alta. În cadrul majorităţii disciplinelor elevii sunt relativ bine pregătiţi pentru evaluare. Sunt desfăşurate simulări ale examenelor finale. Unii dintre elevi participă la concursuri naţionale şi internaţionale (ex. “Cangurul” la matematică).

 • Testele din mapele profesorilor;
 • Tezele elevilor, rezultatele şi interpretările acestora de la examenele de simulare;
 • Diplomele elevilor de la concursuri.
 • Carnetul elevului, portofolii

Rezultate deosebite obţinute de către educabili la oricare dintre disciplinele de studiu prevăzute în curriculumul naţional, transdisciplinar sau în domeniul activităţilor extracurriculare.

A. Olimpiade

Olimpiada de Limba şi literatura română - faza judeţeană

Locul I, participare la faza naţională – Movilă Georgeta XII C, prof. Standavid Beatrice

Menţiune, Ormenişan Alexandra, X B, prof. Matache Daniela

Olimpiada de pedagogie faza naţională, Kerestély Rebeka Locul II, Györfi Imola menţiune la faza naţională - Sighetu Marmaţiei, coord. Prof Makkai Kinga

Olimpiada de Limba latină – faza judeţeană, Locul II Buda Florina , X C, Menţiuni Gabor Diana, Hadmaş Roxana, Mare Silviana, X C, - faza naţională Menţiune specială, Buda Florina X C, prof. Chebuţiu Diana

Olimpiada de Geografie – faza judeţeană

Locul III, Roman Sergiu, IX B, prof. coord. Kereki Maria

B. Concursuri şcolare

Concurs regional SNAC Braşov – Locul I clasa a XII-a A , menţiune pe ţară, Arad, coordonatori prof. Kereki Maria, Manole Emilia

Concurs internaţional de istorie, Budapesta, Ungaria, 11-13 aprilie 2009, Premiul III obţinut de elevi din clasa a XI-a E, prof. Kolozsvari Szilard

Concursul Naţional de creaţie literară „Vasile Alecsandri”, Premiul I, Marton Attila XII E, şi menţiune Ormenişan Alexandra, X B, prof. Matache Daniela

Concursul „Din valurile vremei” organizat de Liceul Pedagogic „M. Eminescu” şi ISJ Mureş, echipa liceului nostru a obţinut Premiul I (Marton Attila, XII E, Ormenişan Alexandra, X B, Feşteu Elisa, IX B, Raţiu Andrada, XII B), coordonatori prof. Matache Daniela, Pop Raluca

Concurs de creativitate în limba maghiară s-au calificat la faza naţională: Borbely Lajos, XII E., Gáll Andrea X D, Bereczki Csilla, X D, prof. coordonator Kovács Margit.

Concursul naţional „Marin Sorescu ”- Marele Premiu obţinut de eleva Duşa Ţurcaş Amedea cl.a XI-a A,  menţiune Movilă Georgeta XII C -   prof. Standavid Beatrice

Concursul „Sărbătorile primăverii ”- premiul I Duşa Ţurcaş Amedea XI A – prof. Standavid Beatrice

Concursul de creaţie „Serafim Duicu” - Movilă Georgeta, clasa a XII a C, premiul I, Storceac Irina, clasa a X a C, menţiune – prof. Standavid Beatrice

Concursul de creaţie literară „Brâncuşiana”- premiul II Movilă Georgeta, XII C prof. Standavid Beatrice, menţiune Fărcaş Roxana, X B, prof. Matache Daniela

Concursul naţional „Suflete curate într-o lume nepoluată”- premiul II Grebenişan Mihai cls XII C Standavid Beatrice

Concursul  judeţean de geografie „Mari Exploratori” - Locul II Cioloboc Florin, Golea Marius, X B, prof. Kereki Maria

Concursul judeţean „Simion Văsieş”, Menţiune Molnar Helga, XI C, prof. Kereki Maria

Simpozion judeţean de counicări ştiinţifice ale elevilor, Locul I Koncz Timea XII A, Duşa- Ţurcaş Amedeea XI A, Paşcan Camelia, XI A, prof. Kereki Maria

Concursul interliceal „Cuvinte ce exprimă adevărul”, Menţiune - Ormenişan Alexandra, X B, prof. Matache Daniela

Catedra de Limba şi literatura română a organizat şi a participat la evaluarea  Concursului Naţional de Evaluare în Educaţie în parteneriat cu MECI, Academia Română

Concurs Internaţional de arte plastice  BITOLA, Macedonia, 2009, diplome pentru creaţie Chirilă Dana Adina XI A, Takacs Kincso Ester XI E, Marton Attila XII E – prof. Fejér Zoltan

Concursuri sportive: Campionat municipal de volei fete, băieţi,  Locul I, coord. Prof. Kemendi Karol, Buruian Leontina

Subdomeniul 2.Performanţele extraşcolare

Indicatorul 2.1. Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare)

Descriptori de calitate realizaţi:

• A crescut numărul activităţilor extracurriculare facultative şi procentul de participare pentru cadre didactice, educabili, părinţi şi alţi membri ai comunităţii.

De ex: Conferinţa teritorială „Drogul creează violenţă ” organizată de CIADO-ANCCSR şi MECI - prof. Matache Daniela

În parteneriat cu Biblioteca Judeţeană la proiectele „Peregrinări eminesciene – o călătorie imaginară în biografia lui Eminescu” şi „Nichita Stănescu – evocare prin recitare” au participat elevii clasei a X-a B, prof. Matache Daniela

Au participat la manifestarea „Eminescu la ceas aniversar” organizată de ISJ Mureş şi Casa de Cultură „M. Eminescu” elevi din clasele X A, X B, X C – prof. Matache Daniela, Standavid Beatrice, Pop Raluca

Concurs „1 Martie ” Urări de primăvară – prof. Pop Svetlana

Concurs judeţean de cultură generală „Prezent-Liceum -Jelen” Iliescu Gabriela, Kemendi Karol, Cioată Pantelimon

Participare cu elevii claselor IX A şi X B la Medalion Jubiliar Ion Horea organizat de Prefectura Mureş şi Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureş, coord. Prof. Matache Daniela, Pop Raluca

Implementarea programului JAR – Tehnici de comunicare,  prof. Standavid Beatrice

Piese de teatru – prezentare la Colegiul Naţional “Unirea” Pop Svetlana

Expoziţie de felicitări realizate de elevi “8 Martie” – prof. Fejér Zoltan

Participarea elevilor coordonaţi de prof. Kereki Maria la Studiul biogeografic al Rezervatiei de bujori Zau de Câmpie, în cadrul proiectului de parteneriat dintre Liceul  Pedagogic Tg. Mureş şi Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca, în colaborare cu colegii de la catedra de biologie.

În parteneriat cu Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu se organizează cercul de pictură „Icoana din sufletul copilului” şi expoziţia cu tema Bunavestire pentru manifestarea literară CREDO – prof. Manole Emilia

În parteneriat cu Muzeul de Etnografie s-a organizat o expoziţie de icoane la sediul ISJ Mureş, vernisaj Vasile Mureşan şi atelierul Noaptea muzeelor, clasa a XI-a A, prof. Manole Emilia.

În parteneriat cu Fundaţia Alpha Transilvana s-au derulat trei programe: Acasă la bunici, Braţe deschise şi IMPACT la care au participat elevi voluntari din toate clasele coordonaţi de prof. Manole Emilia.

Participarea elevilor la „Ziua limbii maghiare”, lectură de nuvelă tip maraton, organizată la Biblioteca Judeţeană – coord. prof. Makkai Kinga

Participarea elevilor la Concursul de dans popular şi recitare „Kis Tehetsegek” organizat de ISJ Mureş – coord. prof. Makkai Kinga

 - Există activităţi extracurriculare realizate în limbi străine (cercuri de literatură, de cultură si civilizaţie, de teatru în limba franceză şi în limba engleză, publicaţii proprii, concursuri: ex. „Nons aimons la poesie francaise”, Festivalul francofoniei etc.);

- Există activităţi extracurriculare referitoare la protecţia mediului;

„Mai puţin CO2 – aer mai curat” CO2NNECT, proiect Comenius

Expozitia „Ecotehnicus” cu obiecte din materiale reciclabile

Participarea elevilor la ecologizarea Platoului Corneşti în organizarea Primăriei Târgu-Mureş

 - Există activităţi extracurriculare care se referă la dezvoltarea fizică sănătoasă, integrală şi armonioasă a educabililor.

Participare la Olimpiada Sportului Şcolar - locul I - Faza municipală, volei fete, locul I faza judeţeană ,volei băieţi, Campionat municipal Volei Fete, băieţi LOCUL I, Campionat de fotbal, Cupa „Papiu Ilarian”, excursii, drumeţii

            Programe desfăşurate în parteneriat naţional şi internaţional:

 În cadrul "PROGRAMULUI COMUNITAR DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII" :"LIFELONG LEARNING PROGRAMME" COMENIUS NETWORK liceul nostru participă la proiectul European intitulat  „PARTENERIAT ŞI PARTICIPARE PENTRU UN VIITOR DURABIL" ("Partnership and Participation for a Sustainable Tomorrow"), prescurtat  " SUPPORT".

În cadrul proiectului de parteneriat educaţional cu Institutul Pedagogic din Kecskemét în luna aprilie preşedinta Consiliului elevilor,  Koncz Timea, şi vicepreşedinte Marton Attila împreună cu directorul unităţii, Prozan Mircea, directoarea adjunctă Trozner Erzsébet şi profesorul Kemendi Karol au participat la Conferinţa Internaţională Pedagogia Proiectelor (Ungaria).

S-au derulat şi în acest an parteneriatele cu Liceul Teoretic “Emil Botta” Adjud pe teme de istorie şi Colegiul Pedagogic “Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca pe teme de literatură română şi geografie, parteneriate care au implicat un număr mare de elevi şi profesori într-o gamă largă de activităţi.

            La propunerea Consiliului Elevilor din liceu, s-a desfăşurat proiectul “Din bancă la catedră”, în care s-au implicat toate clasele.

Au continuat manifestările de tradiţie ale liceului:

 • Balul Bobocilor, Balul Majoratului, Balul Dragobetelui
 • Spectacole de teatru, concerte, filme;
 • Drumeţii şi excursii;
 • Vizite la muzee şi expoziţii, Biblioteca Teleki;
 • Întreceri sportive;
 • Ziua Naţională a României – 1 Decembrie, program artistic, depunere de coroane – coordonatori: Prozan Mircea, Someşan Eugenia, Trozner Erzsebet, Matache Daniela, Pop Raluca, Chebuţiu Diana;
 • În Ajunul Crăciunului - program artistic în şcoală - coordonatori:Pop Svetlana, Manole Emilia, Sipos Anna
 • Bradul din Cetate, în colaborare cu Primăria Târgu-Mureş – coordonatori: Iliescu Gabriela,  Manole Emilia
 • Ziua Porţilor Deschise

Zilele liceului – 12-16 ianuarie 2009

 • SIMPOZION NAŢIONAL, Ediţia a XIII-a , „Instrucţie şi educaţie in societatea contemporană” organizat de  Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - Universitatea „Babes Bolyai” Cluj Napoca - Extensia Târgu Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu” Tg.Mureş.
 • „Din adâncurile pământului”, invitat conf.univ.drd.Marius Cigher, coordonează: prof. Maria Kereki
 • Curiozităţi şi jocuri logico-matematice, coordonează: prof. Eugenia Someşan, Todor-Soo Eniko, Carmen Radu
 • „Inscripţie pe palimpsest”, Expoziţie-concurs, coordonează: prof. Beatrice Standavid
 • Concurs de pedagogie, Rolul comunicării in formarea şi dezvoltarea creativităţii. Film şi exerciţii creative, coordonează: prof. Simina Cozma
 • PICTURĂ-ORIGAMI-CÂNTEC-MATRICE coordonatori: prof. Kiss Anamaria, Daniel Dalma, Manole Emilia
 • Concurs interliceal de mitologie greco-romană, coordonator prof. Chebutiu Diana
 • RECITAL DE POEZIE, coordonator: prof. Ecaterina Săsărean
 • Contribuţia activităţilor din timpul liber la formarea personalităţii copiilor, Clasele de instructori animatori , sectia maghiara, coordonatori prof. Sipos Anna, Sipos Ludovic, Invitaţi  de la Facultatea de Pedagogie din Kecskemet
 • Lansarea revistei liceului nr. 9 “Clipa cea repede”, coord. prof. Matache Daniela
 • Lansarea Anuarului şcolii 2007-2008– coord. prof. Iliescu Gabriela, Szilagyi Andras,  Fejer Zoltan, Radu Carmen, Chebuţiu Diana
 • Lansarea Monografiei liceului, realizată de prof. Cioată Pantelimon, prof. Chertes Aurel
 • Acordarea diplomelor de excelenţă elevilor
 • Acordarea diplomelor de excelenţă pentru profesori
 • Momente artistice
 • Activităţi organizate cu elevii din internatul şcolii prin implicarea diriginţilor şi a pedagogilor şcolari.

 Cercuri de elevi:

 • Cerc de teatru francofon –Săsărean Ecaterina
 • Cerc de ecologie „Alcedo” –Hajdu Erzsebet
 • Cerc de pictura pe sticlă „ Icoana din sufletul copilului” – Manole Emilia
 • Cercul Comenius – cerc de pedagogie – Makkai Kinga, Sipos Lajos
 • Cercul de jurnalistică – „Clipa cea repede” – Matache Daniela
 • Cercul de jurnalistică în limba maghiară –„Tarisznya”- Tatai Judit
 • Cercul de Folclor  „Lacrimă de dor”– prof. Standavid Beatrice
 • Cercul de Lectură – prof. Standavid Beatrice
 • Cerc de Filosofie – prof. Dumbravă Niura

Criteriul c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

Sudomeniul 1.Activitatea ştiinţifică şi metodică

Indicatorul 1.1. Activitatea ştiinţifică

Descriptori de calitate realizaţi:

Participarea cadrelor didactice şi / sau a unităţii şcolare la activitatea de cercetare desfăşurată la nivel local, regional, naţional sau internaţional .

 • SIMPOZION NAŢIONAL, Ediţia a XIII-a, „Instrucţie şi educaţie în societatea contemporană” Organizează :Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca - Extensia Târgu-Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu-Mureş.

Coordonatori: Prof.univ.dr. Muşata Bocoş, Conf.univ.dr. Cristian Stan, Drd. Eugenia Someşan

Au participat cu comunicări: prof. Kereki Maria „Modalităţi de utilizare a hărţii la orele de geografie”

Prof. Drd. Someşan Eugenia „Nişele de piaţă – modalitate de modernizare a procesului educaţional”

 • Prof. Dumbravă Niura, participare la seminarul CREE, Centrul Român de Educaţie Economică, Sibiu, 12-19 iunie 2009
 • Prof. Standavid Beatrice - Simpozionul Naţional „Optimizarea procesului de învăţământ” – Simpozionul naţional „De la Şcoală Specială la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Simpozionul interjudeţean „Portofolii ale elevilor”
 • Prof. Tatai Judit: Participare la conferinţa „Nyelvészdoktoranduszok 12. Országos Konferenciája”, organizat de Univ. din Szeged, Ungaria, 2-3 decembrie 2008

Participare ca membru al juriului la conferinţa „7. Tudományos Diakkörök Erdélyi Konferenciája”, organizat de Kutató Diákok Országos Szövetsége, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Tg Mureş 21 – 23 noiembrie 2008.

Apariţia unui studiu (A pejoráció jelenségének vizsgálata Heltai Gáspár Hálójának nyelvhasználatában) de specialitate în volumul 3. Félúton Online Konferenciakötet (http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk07/) editat de Univ. Eötvös Loránd, Budapesta

Apariţia unui studiu (A palatális határozott névelő kérdéséhez) de specialitate  în volumul Lingdok9 Konferenciakötet (în curând şi online), editat de Universitatea din Szeged, Ungaria

·         Prof. Makkai Kinga, Prezentare de carte „Olvasóvá nevelés megalapozása”, manifestare organizată de Asociaţia psihopedagogilor CHEIA

 • Prof. Drd. Someşan Eugenia -  participare la Conferinţa Internaţională „Tradiţii, valori şi perspective în ştiinţele educaţiei” - ediţia a IV-a cu comunicările: „Proiectarea ecologică şansa promiţătoare pentru protecţia mediului” - coautor, „Învăţarea prin problematizare la clasele primare” - coautor, organizatori Universitatea „Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei, Institutul de Pregătire Didactică

Conferinţa Internaţională: „Educaţie şi comunicare”organizată de Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureş, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, comunicarea „Educaţia încotro?” - coautor

 • Prof. Drd. Şandor Raţă Nadia “Conferinţa Naţională de Psihodramă”, CLUJ-NAPOCA 14-16 NOIEMBRIE 2008; Congresul Internaţional de psihologie ”Cercetarea psihologică modernă. Direcţii şi perspective”, SIBIU 22-24 MAI 2009, activităţi de formare în psihoterapie: hipnoză erikcsoniană, psihodramă, psihosexologie
 • Prof. Chebuţiu Diana Participare la Simpozionul Naţional „Implicarea familiei regale a României în viaţa socială a secolelor XIX, XX, XI”, Bucureşti, 16 I 2009, la simpozioanele „Limbă şi limbaj în proză”, „Jurnalismul cultural – Exprimarea postmodernistă a scriitorului”, „Impactul mass-mediei în viaţa culturală”, 10-16 iulie, Muncel-Iaşi

Organizarea sistematică, în şcoală, a unor manifestări ştiinţifice cu participarea elevilor şi a cadrelor didactice.

l        Sesiuni de referate şi comunicări ale elevilor la diferite discipline: limba latină, geografie, istorie, etc. cu prilejul Zilelor Şcolii

l        Concursul anual de literatură “Din valurile vremei”

l        Concurs Biblic pentru elevii claselor a X-a, “Poporul evreilor” - coord prof. Kiss Annamaria

Participarea personalului didactic si de conducere la programe masterale şi doctorale.

l      Doctoranzi: prof. Standavid Beatrice, prof. Someşan Eugenia, prof. Tatai Judith, prof. Kommer Erika, prof. Şandor Raţă Nadia

Lucrări publicate:

l        Prof. Standavid Beatrice: „Arc peste timp, M Eminescu”, Cuvântul liber, 16 ian 2009, „Şezătoarea – un obicei complex”, în Auxiliare didactice, ediţia 2009

l        Prof. Pop Raluca, publicarea a două proiecte didactice „floare albastră de Mihai Eminescu” şi „Amurg violet de George Bacovia” în volumul „Proiecte didactice. Limba şi literatura română” (coord. Ioan Maşca), Casa de Editură Mureş, 2009

l        Prof. Drd.Tatai Judit: Apariţia unui studiu (A pejoráció jelenségének vizsgálata Heltai Gáspár Hálójának nyelvhasználatában) de specialitate în volumul 3. Félúton Online Konferenciakötet (http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk07/) editat de Univ. Eötvös Loránd, Budapesta

Apariţia unui studiu (A palatális határozott névelő kérdéséhez) de specialitate  în volumul Lingdok9 Konferenciakötet (în curând şi online), editat de Univ. din Szeged, Ungaria

l        Prof. Makkai Kinga: Prezentare de carte „Olvasóvá nevelés megalapozása”

Susţinerea comunicării „Rolul povestirii în dezvoltarea personalităţii)”

 • Prof. Drd. Someşan Eugenia: LUCRĂRI COORDONATE: Someşan Eugenia, Avram Iftinia, Catalano Horaţiu, (coord. 2009), „Instrucţie şi educaţie în şcoala contemporană”, Editura Eurotur – 13 -2000, Bucureşti

STUDII ÎN VOLUME: Someşan Eugenia, (2009) „Modelarea în predarea şi învăţarea matematicii în ciclul primar”, în volumul „Fundamentări teoretice şi abordări praxiologice în ştiinţele educaţiei” coordonatori Ionescu M., Chiş V., (2009), Editura Eikon, Cluj-Napoca, pag.153-170.

 • Prof. Chebuţiu Diana: Ziarul „Puls” al Taberei Naţionale de Jurnalsim Muncel-Iaşi, Ziarul de Iaşi

Indicatorul 1.2. Activitatea metodică a cadrelor didactice

Descriptori de calitate realizaţi:

Existenţa progresului privind participarea cadrelor didactice la activităţile metodice cu activităţi specifice (lecţii demonstrative, referate, prezentări etc.).

l        prof. Şandor Raţă Nadia este Manager de Curs Centru Teritorial Tg.Mureş  - programul de formare profesionala FORMATOR DE FORMATORI (Trainer of Trainers) în cadrul Institutului de Training Studii şi Cercetări PIMMJM, curs acreditat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

l        prof. Manole Emilia, membru în Comisia Naţională de elaborare a programelor şcolare la disciplina Religie Ortodoxă

l        prof. Kereki Maria, colaborator la realizarea subiectelor Bacalaureat 2009 (30 de teste la subiectul II, 50-80)

l        prof. Makkai Kinga, membru în Comisia Naţională a Olimpiadei de Pedagogie

l        Un număr semnificativ de profesori sunt metodişti ai ISJ Mureş (prof. Kereki Maria, prof. Kovacs Margit, prof. Someşan Eugenia, prof. Cioată Pantelimon, prof. Trozner Erzsebet prof. Kemendi Karol, prof. Manole Emilia, Chebuţiu Diana şi alţii)

Activităţi ştiinţifico-metodice desfăşurate în colaborare cu Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca:

 • Coordonatori de lucrări pentru gradul I învăţători, educatoare, metodişti ai UBB Cluj-Napoca: Someşan Eugenia, Matache Daniela, Cioată Pantelimon, Kereki Maria, Fejer Zoltan, Buruian Leontina, Kovacs Margit, Todor Soo Eniko, Trozner Erzsebet, Unger Eniko
 • Profesori asociaţi la UBB Cluj-Napoca, Magister II, curs de formare cu credite pentru învăţători şi educatoare: Someşan Eugenia, Cioată Pantelimon, Buruian Leontina
 • Proiectul pentru Învăţământul Rural: Someşan Eugenia, Matache Daniela, Standavid Beatrice, Trozner Erzsebet, Unger Eniko

Întocmirea tematicii şi îndrumarea lucrărilor de atestarea competenţelor profesionale: prof. Someşan Eugenia, Matache Daniela, Cioată Pantelimon, Kereki Maria, Fejer Zoltan, Buruian Leontina, Kovacs Margit, Todor Soo Eniko, Trozner Erzsebet, Unger Eniko, Makkai Kinga, Pop Raluca, Tatai Judit, Sipos Lajos

Criteriul d) activitatea financiară a organizaţiei

Subdomeniul 1.Activitatea financiară

Indicatorul 1.1. Constituirea bugetului şcolii

Descriptori de calitate realizaţi:

Asigurarea transparenţei proiectării bugetare.

Implicarea partenerilor comunitari şi a beneficiarilor în proiectarea bugetară.

Existenţa unor surse de finanţare extrabugetară pe termen mediu si lung (contracte de sponsorizare, parteneriate, proiecte comune).

Întocmirea actelor contabile se realizează conform metodologiei prin acte contabile întocmite la timp.

l      Contabilitate-evidenţe contabile,

l      Audit IŞJ-Tg.Mureş

l      Audit Primăria Mureş

l      Rapoarte ale evaluării externe,

l      Politici financiare, acte contabile.

Indicatorul 1.2. Execuţia bugetară

Descriptori de calitate realizaţi:

Există o contabilitate eficientă şi auditurile se efectuează în conformitate cu reglementările în vigoare

l      Raportul controlului  financiar intern

l      Balanţele lunare

l      Bilanţul contabil anual

l      Raport financiar contabil pe an fiscal

l      Bugetul de venituri şi cheltuieli

l      Inventare anuale

l      Acte de gestiune

l      State de plată

Managementul finaciar are în vedere învedere dezvoltarea serviciilor furnizate elevilor

l      Proiectul de buget

l      Proiect de buget din venituri extrabugetare

l      Sprijin acordat elevilor cu nevoi materiale

Se monitorizează cheltuielile efectuate prin:

l        Documente de intrare-ieşire magazie

l        Listele de inventar

l        Devize de calcul pentru transformarea materialelor în obiecte de inventar

l        Bonuri de consum  pentru lucrări de autodotare şi reparaţii şi întreţinere

 

 1. Domeniul „Managementul calităţii”

Criteriul a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

Subdomeniul 1.Autoevaluarea instituţională

Indicatorul 1.1. Existenţa si aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională

Descriptori de calitate realizaţi:

La nivelul unităţii de învăţământ au fost elaborate documente care conţin clar definite: misiunea, viziunea obiectivele şi politica în domeniul asigurării calităţii, precum şi documente specifice sistemului calităţii implementat.

l      Regulamentul de organizare şi funcţionare CEAC;

l      Plan operaţional CEAC, strategie;

l      Seturi de proceduri

l      Rapoarte de monitorizare

l      Planuri de îmbunătăţire

l      Fişe de observare a lecţiilor

l      Raport Anual de Autoevaluare Internă 2007-2008, înaintat la ARACIP

Existenţa unor proceduri sistematice de evaluare a satisfacţiei educabililor, părinţilor şi altor membri semnificativi ai comunităţii în privinţa activităţilor esenţiale si a domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege

l        Sondaje realizate în rândul părinţilor şi al elevilor

Autoevaluarea este comunicată întregului personal pentru înţelegerea importanţei acesteia în atingerea obiectivelor propuse.

l      Raportul  de autoevaluare

l      Procese verbale ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliul Profesoral şi ale CEAC

Managementul este implicat şi angajat în mod activ în procesul de autoevaluare, acordând consultanţă, exemple de bună practică, materiale ajutătoare, atunci când este necesar.

l      Procese-verbale ale şedinţelor de catedră

l      Procese-verbale ale Consiliului de Administraţie, Consiliul Profesoral şi CEAC

l      Cursuri de formare

l      Materiale de comunicare a informaţiilor

Subdomeniul 2.Managementul calităţii la nivelul organizaţiei

Indicatorul 2.1. Existenţa si aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii

Descriptori de calitate realizaţi:

Existenţa, în documentele programatice, a ţintelor strategice, a activităţilor specifice şi a procedurilor privind îmbunătăţirea calităţii.

Există Regulamentul de Ordine  Interioară al unităţii, în care sunt incluse drepturile şi responsabilităţile elevilor şcolii cu respectarea prevederilor Regulamentului şcolar în vigoare şi a celorlalte normative metodologice specifice. Elevii şi părinţii au primit informaţii în legătură cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar şi ale Regulamentului de Ordine Interioară al unităţii prin dezbateri la orele de dirigenţie, prin şedinţe tematice cu părinţii. Sunt prelucrate normele de protecţia muncii şi PSI conform planificărilor. Cabinetul medical şcolar responsabilizează elevii pentru a se îngriji de sănătatea proprie. Comisia pentru acordarea burselor şi a ajutoarelor financiare precum şi diriginţii popularizează condiţiile de obţinere şi menţinere a acestor facilităţi, fapte evidenţiate în:

l        Procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii;

l        Tabele nominale semnate de elevi în urma prelucrării Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interioară de către diriginţi.

l        Regulamentul şcolar – în care să apară clar responsabilizarea elevilor pentru asigurarea calităţii în educaţie.

l        Normele de protecţi muncii şi PSI afişate în laboratoare

l        Fişe individuale de protecţia muncii

l        Procese verbale de la orele de dirigenţie şi chestionare pentru asigurarea calităţii

-        Participarea la reţele naţionale / internaţionale de excelenţă sau de bune practici.

Liceul Pedagogic “M. Eminescu” participă în cadrul “PROGRAMULUI COMUNITAR DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII” : “LIFELONG LEARNING PROGRAMME” COMENIUS NETWORK la proiectul european intitulat “PARTENERIAT ŞI PARTICIPARE PENTRU UN VIITOR DURABIL”, pe scurt SUPPORT,  având scopul de a dezvolta calitatea educaţiei pentru dezvoltarea durabilă prin stabilirea unor parteneriate între şcoli, instituţii de cercetare şi comunităţi locale printr-o reţea web.

În cadrul proiectului vor rezulta studii comparative trans-naţionale, îndreptar/ ghid pentru activităţi de colaborare între şcoli, instituţii de cercetare şi comunitatea locală, materiale didactice şi abordări pedagogice inovative, criterii de calitate ale utilizării calculatorului şi altele.

Indicatorul 2.2. Dezvoltarea profesională a personalului

Descriptori de calitate realizaţi: Formarea şi dezvoltarea profesională reprezintă o prioritate, avînd ca direcţie principală iniţierea personalului nou venit în şcoală. Există preocupare şi pentru perfecţionarea profesională  continuă a personalului didactic şi auxiliar.

l      Dosar comisii metodice

l      Procese-verbale de la Consiliul Profesoral

l      Dosare de personal

l      Portofoliile profesorilor debutanţi şi noi, proiecte didactice

Există proceduri de monitorizare a aplicării în activitatea didactică a rezultatelor participării la programele de formare continuă şi de dezvoltare profesională şi a rezultatelor activităţii metodice şi ştiinţifice.

Dezvoltarea profesională determină o mai mare implicare în desfăşurarea activităţilor şi face posibilă autoevaluarea şi creşterea eficenţei activităţilor desfăşurate, dar şi necesitatea unor formări ulterioare

l      Fişe de autoevaluare, observaţii

l      Dosar comisie metodică, comisiei de asigurare a calităţii

l      Procedura de observaţie a procesului de predare –învăţare

l      Portofoliile profesorilor

l      Certificate de perfecţionare prin grade didactice, programe şi cursuri

Criteriul b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

Subdomeniul 1.Revizuirea periodică a ofertei scolii

Indicatorul 1.1. Revizuirea ofertei educaţionale si a proiectului de dezvoltare

Descriptori de calitate realizaţi:

Participarea sistematică a structurilor reprezentative ale beneficiarilor în revizuirea ofertei educaţionale şi a documentelor programatice.

Consultarea Comitetului / Asociaţiei părinţilor şi a Consiliului elevilor în revizuirea proiectului de dezvoltare şi a ofertei educaţionale, precum şi în privinţa îmbunătăţirii calităţii – procese-verbale ale şedinţelor

În şcoală se realizează analiza nevoilor, în scopul identificării nevoilor de formare, la nivelul cadrelor didactice, al întregului personal, dar şi al elevilor. De asemenea, se analizează nevoile partenerilor, de exemplu ale unităţilor şcolare de aplicaţie în cadrul unor întâlniri semestriale cu reprezentanţii acestora.

În stabilirea ofertei şcolii se porneşte de la opţiunile elevilor privind continuarea studiilor, luându-se toate măsurile necesare pentru a depăşi barierele în calea învăţării; se promovează sistematic (prin afişare, menţionare în documentele şcolare şi în cadrul activităţilor de predare, învăţare, evaluare si extracurriculare) valorile cheie ale organizaţiei şcolare.

l      evaluări curente, cataloage, procese-verbale ale şedinţelor de catedră, grafice de consultaţii şi meditaţii

Criteriul c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a învăţării

Subdomeniul 1.Optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării

Indicatorul 1.1. Existenţa si aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării

Descriptori de calitate realizaţi:

Existenţa progresului în planificarea, realizarea şi îmbunătăţirea modalităţilor şi procedurilor de evaluare a rezultatelor învăţării.

Monitorizarea progresului elevilor se face prin evaluare sumativă după fiecare capitol, după fiecare unitate de învăţare, la terminarea modulelor, la sfârşit de semestru – pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe care l-au realizat şi cu modul în care îşi pot îmbunătăţi performanţa.

l      Teste standardizate

l      Fişe de evaluare sumativă, fişe de monitorizare a elevilor

l      Lucrări scrise semestriale

l      Portofoliile elevilor

l      Procese-verbale de la şedinţele cu părinţii

Procedurile privind evaluarea sumativă şi evaluarea internă sunt comunicate în mod clar tuturor factorilor interesaţi. Profesorii au fost instruiţi şi formaţi chiar în acest an pentru dezvoltarea competenţelor de evaluare.

l      Procesul intern de evaluare şi monitorizare

l      Formulare de feed-back

l      Înregistrări ale lecţiilor

l      Planuri de acţiune

l      Fişe de evaluare

În urma efectuării evaluării interne, sunt evidenţiate şi selecţionate practici de evaluare sumativă, care sunt diseminate la nivelul catedrelor, fapt evidenţiat în:

l        Rapoarte şi planuri de acţiune

l        Planuri de îmbunătăţire,

l        Fişe de observare a lecţiei,

l        Procese-verbale ale şedinţelor de catedră.

Procedurile de evaluare a învăţării, de evaluare internă şi externă respectă cerinţele organismelor legale şi de reglementare prin respectarea riguroasă a metodologiilor de desfăşurare a examenelor de certificare şi de atestare, de bacalaureat.

Criteriul d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

Subdomeniul 1.Evaluarea corpului profesoral

Indicatorul 1.1. Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral

Descriptori de calitate realizaţi:

Existenţa progresului în planificarea, realizarea şi îmbunătăţirea modalităţilor şi procedurilor de evaluare a activităţii corpului profesoral.

Toate cadrele sunt evaluate semestrial, aşa cum reiese din rapoartele, documentele unităţii şcolare, prin analiza activităţii la sfârşitul fiecărui semestru în şedinţe ale Consiliului de Administraţie, iar diseminarea se realizează în Consiliu Profesoral.

l      Rapoarte de autoevaluare

l      Rapoarte de activitate

l      Macheta activităţilor pe arii curriculare

l      Planuri de îmbunătăţiri ale activităţii

l      Fişe de lucru

l      Procese-verbale ale Consiliului de Administraţie si Consiliului Profesoral.

În urma evaluării personalului, se realizează o planificare a acţiunilor de îmbunătăţire a activităţii:

l      Planuri de îmbunătăţire a activităţii pe arii curriculare

l      Dosarele comisiilor metodice

l      Fişele de monitorizare a progresului la învăţătură

Includerea strategiei de evaluare a personalului în documentele programatice.

In raport cu succesul şi retenţia elevilor, în şedinţele de catedră şi Consiliu Profesional sunt analizate aspecte legate de dezvoltarea profesională a personalului.

l      Analiza activităţii şcolare pe semestru şi an şcolar

l      Procesele verbale de la şedinţele de comisii metodice

l      Planuri manageriale pe comisii metodice

l      Planul managerial al consilierului educativ

l      Dosarul cu realizările elevilor (rezultatele de la concursuri şi olimpiade)

l      Rezultatele simulărilor examenelor

Criteriul e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

Subdomeniul 1.Optimizarea accesului la resursele educaţionale

Indicatorul 1.1. Optimizarea accesului la resursele educaţionale

Descriptori de calitate realizaţi:

 Existenţa progresului în planificarea, realizarea şi îmbunătăţirea accesului la resursele educaţionale.

Tot personalul şcolii are acces la cunoştinţe care le permit să realizeze sarcinile prevăzute în fişa postului

l      Fişele de post

l      Afişierele din sala profesorală

l      Procesele-verbale de la Consiliul Profesoral şi de la şedinţele CEAC

l      Planuri de măsuri

Existenţa în unitatea şcolară a facilităţilor (sau asigurarea accesului la acestea) pentru producţia resurselor educaţionale adaptate nevoilor proprii identificate (editură, tipografie, ateliere de producţie etc.); şcoala sprijină prin mijloace proprii realizarea revistelor „Clipa cea repede”, „Teen Magazine” şi a Anuarului şcolii.

Criteriul f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii

Subdomeniul 1.Constituirea si actualizarea bazei de date

Indicatorul 1.1. Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ

Descriptori de calitate realizaţi:

• În şcoală se colectează si se analizează informaţii referitoare la nivelul de îndeplinire a indicatorii naţionali privind educaţia (SNIE) şi a celor cuprinsi în standardele de naţionale.

- Există o  bază de date informatizată privind nivelul de realizare a standardelor şi a standardelor de referinţă, care este actualizată periodic.

Se asigură accesul la baze de date specializate (legislaţia învăţământului si conexă; metode şi procedee didactice; instrumente de evaluare etc.)

Criteriul g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite

Subdomeniul 1.Asigurarea accesului la informaţie al persoanelor şi instituţiilor interesate

Indicatorul 1.1. Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii

Descriptori de calitate realizaţi:

Şcoala oferă factorilor interni şi externi informaţii privind planul de şcolarizare, oferta educaţională, locurile de muncă, locurile de desfăşurare a practicii, baza materială, facilităţi. Şcoala solicită informaţii de la factori externi legate de numărul locurilor de muncă, de locuri de efectuare a practicii elevilor, de locuri scoase la concurs în universităţi, acestea prezentându-şi ofertele educaţionale prin contact direct, în şcoală, cu elevii claselor a XII-a.

l      Broşuri, pliante, afişe

l      Panoramic Liceal, Târgul liceelor

l      Articole în ziare

l      Anuare, reviste

Criteriul h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

Subdomeniul 1.Funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

Indicatorul 1.1. Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

Descriptori de calitate realizaţi: S-a  actualizat componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în educaţie, pentru a se putea acoperi toate compartimentele din structura organizaţională a şcolii.

l      Dosarul CEAC cuprinzând legislaţia în domeniu şi planul activităţilor comisiei, ghiduri şi alte documente publicate de ARACIP

l      Regulamentul de  funcţionare al Comisiei  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

l      Subordonarea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

l      Responsabilităţile membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

l      Aviziere, panouri de informare, centru de documentare în domeniul calităţii

Se evaluează permanent stadiul de implementare a calităţii şi continuitatea acţiunii. În acest scop comisia se întruneşte lunar şi în urma evaluării adaptează şi îmbunătăţeşte implementarea sistemului  de asigurare a calităţii.

l      Programul de activitate al CEAC, strategii

l      Procese-verbale ale CEAC

l      Materiale legate de asigurarea calităţii la avizier

l      Planuri de îmbunătăţire pe compartimente

l      Chestionare – profesori, părinţi, elevi

 

PARTEA A-III-A

 

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.200) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ - document supus dezbaterii publice

 

FIŞĂ de AUTOEVALUARE 

privind

 

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (în proiect)

 

 

Nr.crt

Indicatori de performanţă

Calificativul acordat[1]

DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale

1

Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare)

Foarte bine

2

Organizarea internă a unităţii de învăţământ

Foarte bine

3

Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi externă

Bine

4

Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ

Foarte bine

5

Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor.

Bine

6

Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

Foarte bine

7

Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului

Bine

8

Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi.

Foarte bine

b)baza materială

9

Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare

Bine

10

Dotarea spaţiilor şcolare

Bine

11

Accesibilitatea spaţiilor şcolare

Foarte bine

12

Utilizarea spaţiilor şcolare

Foarte bine

13

Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative

Foarte bine

14

Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare

Foarte bine

15

Accesibilitatea spaţiilor auxiliare

Foarte bine

16

Utilizarea spaţiilor auxiliare

Foarte bine

17

Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare

Foarte bine

18

Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare

Foarte bine

19

Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare.

Foarte bine

20

Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare

Foarte bine

21

Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii

Foarte bine

c)resurse umane

22

Managementul personalului didactic şi de conducere

Foarte bine

23

Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic

Foarte bine

DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

a)conţinutul programelor de studiu

24

Existenţa ofertei educaţionale

Foarte bine

25

Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii 

Foarte bine

26

 Proiectarea curriculumului

Foarte bine

27

 Realizarea curriculumului

Foarte bine

b) rezultatele învăţării

28

 Evaluarea  rezultatelor şcolare

Foarte bine

29

Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă şi extra-şcolare)

Foarte bine

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

30

Activitatea ştiinţifică

Bine

31

Activitatea metodică a cadrelor didactice

Foarte bine

d) activitatea financiară a organizaţiei

32

Constituirea bugetului şcolii

Foarte bine

33

Execuţia bugetară

Foarte bine

DOMENIUL:  C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

34

Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională

 

 

Foarte bine

35

Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de                           asigurare a calităţii

Foarte bine

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

36

Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare

Foarte bine

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

37

Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării

Bine

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

38

Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral

Foarte bine

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

39

Optimizarea accesului la resursele educaţionale

Foarte bine

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii

40

Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ

Bine

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite

41

Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii

Foarte bine

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

42

Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

Foarte bine

43

Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea

internă a calităţii

Foarte bine

 

PARTEA A IV-A.

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR

A. Domeniul „Capacitate instituţională”

Criteriul a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale

Subdomeniul 1. Management strategic

Indicatorul 1.1. Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare).

Descriptori de calitate vizaţi:

Realizarea integrală a scopurilor şi obiectivelor stabilite în proiectul de dezvoltare şi în planurile de implementare.

Indicatorul 1.3. Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă

Descriptori de calitate vizaţi:

·         Informarea lunară a fiecărui părinte, utilizând diferite mijloace (informări scrise, consultaţii individuale etc.), privind rezultatele şcolare ale educabililor (cu excepţia învăţământului postliceal).

·         Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare (TIC) pentru comunicarea internă şi externă (e-mail, pagina de web a şcolii etc.).

·         Utilizarea feed-back-ului obţinut de la educabili şi de la părinţi pentru optimizarea circulaţiei informaţiei în organizaţie.

Acţiuni necesare:

 • Implicarea părinţilor în activitatea şcolii prin organizarea unui număr mai mare şi mai variat de activităţi comune.
 • Reactualizarea site-ului liceului: prezentarea liceului, oferta educaţională, pagină de relaţii publice, forum, rubrică a absolvenţilor în care se va urmări traseul universitar, încadrarea în muncă, inserţia socială.

Subdomeniul 2. Management operaţional

Indicatorul 2.1. Funcţionarea curentă a  unităţii de învăţământ

Descriptori de calitate vizaţi:

Existenţa procedurilor de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore în funcţionarea unităţii şcolare (de exemplu: acoperirea orelor în cazul absenţei neaşteptate a cadrelor didactice, grevă, intervenţia în cazul defectării instalaţiilor, declanşarea unor epidemii etc. – v. şi indicatorul 2.4. de la acelaşi subdomeniu)

Acţiuni necesare:

 • Alcătuirea unui program de acoperire a orelor în cazul absenţei neaşteptate a cadrelor didactice, grevă, intervenţia în cazul defectării instalaţiilor, declanşarea unor epidemii.

Indicatorul 2.2. Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor

Descriptori de calitate vizaţi:

 • Accesul on-line al tuturor celor interesaţi la întreaga informaţie privind oferta educaţională, activitatea unităţii şcolare, rezultatele şcolare sau extraşcolare, bugetul unităţii şcolare, resursele umane şi materiale etc. (cu excepţia informaţiilor confidenţiale).

Acţiuni necesare:

 • Reactualizarea site-ului liceului.
 • Reactualizarea bazei de date cuprinzând informaţii utile, legislaţie, activităţile pe domenii, proceduri operaţionale, evaluări, statistici, rezultate aşteptate

Indicatorul 2.3. Asigurarea serviciilor medicale pentru educabili

Descriptori de calitate vizaţi:

§         Participarea personalului, a educabililor şi, după caz, a părinţilor, la campaniile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii

Acţiuni necesare:

 • Realizarea unui program coerent de campanie a prevenirii comportamentelor dăunătoare sănătăţii
 • Implicarea comitetelor de părinţi în campaniile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii

Indicatorul 2.4. Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului

Descriptori de calitate vizaţi:

 • Cunoaşterea procedurilor de gestionare a situaţiilor de criză (cutremur, inundaţie etc.) de către întregul personal al şcolii şi de către majoritatea educabililor şi a părinţilor.
 • Realizarea periodică a exerciţiilor privind comportamentul în situaţii de criză (ex. incendii).
 • Existenţa sentimentului de siguranţă la majoritatea educabililor, părinţilor şi cadrelor didactice în incinta şcolii (inclusiv curtea, terenurile de sport şi celelalte spaţii şcolare) şi în vecinătatea şcolii.

Acţiuni necesare:

 • Realizarea securizării electronice a liceului; instalarea camerelor de luat vederi la intrare.
 • Informări periodice asupra procedurilor de gestionare a situaţiilor de criză
 • Introducerea în tematica de instruire în situaţii de urgenţă a unor teme cu privire la modul de acţiune în caz de calamităţi şi dezastre

Indicatorul 2.5. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru educabili

Descriptori de calitate vizaţi:

 • Existenţa măsurilor de diminuare a violenţei în unitatea şcolară.

Acţiuni necesare:

 • Întocmirea şi implementarea unui program de prevenire a delincvenţei juvenile
 • Întocmirea şi implementarea în colaborare cu Comitetul de părinţi a unui program antiviolenţă
 • Utilizarea rezultatelor activităţilor de orientare şi consiliere pentru îmbunătăţirea documentelor                   programatice, a activităţii curente şi a ofertei educaţionale.

Criteriul b) baza materială

Subdomeniul 1.Spaţii şcolare

Indicatorul 1.2. Dotarea spaţiilor şcolare 

Descriptori de calitate vizaţi:

l      Existenţa planurilor de îmbunătăţire a dotării spaţiilor şcolare în funcţie de nevoile unităţii şcolare şi de scopurile şi obiectivele cuprinse în documentele programatice.

Acţiuni necesare:

l      Dotarea a încă 5 săli de clasă cu T.I.C.(calculatoare, videoproiector)

l      Dotarea laboratoarelor (matematică, geografie, chimie, biologie)

l      Realizarea unui proiect de mărire a numărului de săli de clasă prin reamenajarea spaţiului în internat

l      Reabilitarea grupurilor sanitare

l      Continuarea izolării termice a clădirii liceului (montarea ferestrelor cu geamuri termopan, izolarea pereţilor)

Subdomeniul 3. Spaţii  auxiliare

Indicatori: 3.1. Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare 3.2.Accesibilitatea spaţiilor auxiliare 3.3. Utilizarea spaţiilor auxiliare

Descriptori de calitate vizaţi:

l      Existenţa progresului, pe ultimii trei ani, în construirea/ amenajarea şi întreţinerea spaţiilor auxiliare

l      Existenţa planurilor de îmbunătăţire a dotării spaţiilor auxiliare în funcţie de nevoile unităţii şcolare şi de scopurile şi obiectivele cuprinse în documentele programatice.

Acţiuni necesare:

l      Iniţierea unui proiect de reabilitare a clădirii cantinei

l      Reabilitarea instalaţiei de apă în internat şi a instalaţiilor spălătoriei internatului

l      Pregătirea proiectului pentru construirea unei Săli festive

l      Procurarea lenjeriei de pat şi a feţelor de mese pentru internat şi cantină. Procurarea de vase pentru cantina şcolii.

l      Procurarea de mobilier şcolar (scaune), paturi şi noptiere pentru internat, covoare pentru dormitoare.

l      Reamenajarea curţii şi a spaţiului din jurul şcolii

Subdomeniul 4. Materialele şi mijloacele de învăţământ, auxiliarele curriculare

Indicatori 4.1. Dotarea cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare curriculare

4.2 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare / centrului de documentare şi  informare

Descriptori de calitate vizaţi:

Crearea unor mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare proprii.

Existenţa planurilor de îmbunătăţire a dotării cu mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare,  în funcţie de nevoile unităţii şcolare şi de scopurile şi obiectivele cuprinse în documentele programatice.

Achiziţia fondului de carte şi a fondului de material informatic şi audio-video luând în considerare cerinţele curriculare şi solicitările personalului didactic şi ale educabililor.

Creşterea cu cel puţin 5% pe an a fondului bibliotecii şcolare / centrului de documentare şi informare, atât pentru fondul de carte, cât şi pentru fondul de material informatic şi audio-video.

Existenţa, în biblioteca şcolii / în centrul de informare şi documentare a câte unui exemplar din fiecare  manual alternativ aprobat, pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ al primului an de studiu sau suporturi de curs pentru fiecare disciplină / modul din planul de învăţământ al primului an de studiu.

Acţiuni necesare:          

l      Îmbogăţirea fondului de carte, fondului informatic, audio-vizual

l      Dotarea bibliotecii cu manuale aprobate MECI pentru fiecare nivel/ clasă

l      Crearea unor mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare proprii.

Indicatorul 4.3. Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare

Descriptori de calitate vizaţi:

l      Desfăşurarea tuturor orelor şi activităţilor specifice în laboratorul de informatică.

l      Existenţa progresului, pe ultimii trei ani, în dotarea cu TIC (hardware şi software).

Acţiuni necesare:

l      Dotarea cât mai multor săli de clasă cu echipament informatic.

c) resurse umane

1. Managementul personalului

l      Revizuirea periodică şi aplicarea politicilor de personal privind personalul de conducere, didactic, didactic auxiliar si nedidactic

B. Domeniul „Eficacitate educaţională”

Criteriul a) conţinutul programelor de studiu

Subdomeniul 1.Oferta educaţională

Indicatorul 1.1. Definirea şi promovarea ofertei educaţionale

Descriptori de calitate vizaţi:

l        Promovarea ofertei educaţionale prin întâlniri cu absolvenţii ciclurilor inferioare de învăţământ

Acţiuni necesare:

l        Realizarea ofertei educaţionale pentru absolvenţii claselor a VIII-a, realizarea pliantului şcolii şi difuzarea lui la Panoramic Liceal, în mass-media, revista şcolii, internet

l        Întâlniri cu absolvenţii

Indicatorul 2.2 Realizarea curriculumului

l        Aplicarea sistematică a metodologiilor didactice centrate pe educabili şi pe grupul de educabili

l        Respectarea recomandărilor de igienă şcolară privind echilibrul între activitatea şcolară a elevului şi celelalte tipuri de activităţi specifice vârstei

Criteriul b) rezultatele învăţării

Subdomeniul 1. Performanţele şcolare

Indicatorul 1.1. Evaluarea  rezultatelor şcolare

Descriptori de calitate vizaţi:

Stabilirea, împreună cu educabilii şi cu părinţii a ţintelor educaţionale individuale şi a măsurilor remediale în caz de nereuşită şcolară, luând în considerare interesele şi opţiunile individuale

Acţiuni necesare:

l      Realizarea unui acord de parteneriat pentru educaţie (părinţi – şcoală).

l      Încurajarea colaborării dintre elevi, profesori, părinţi şi organizaţiile nonguvernamentale care desfăşoară programe educative

l      Întocmirea de către fiecare profesor a unor fişe individuale de cunoaştere a elevilor în care să fie evidenţiat progresul realizat, punctele tari, punctele slabe şi modul de lucru pentru eliminarea sau diminuarea deficienţelor

l      Folosirea sistematică a autoevaluării şi a interevaluării în activităţile de învăţare

l      Informarea elevilor şi a părinţilor lor asupra planificării activităţilor de evaluare şi metodologiei utilizate

Criteriul c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică

l                  Organizarea periodică a unor şedinţe de informare cu privire la noutăţile apărute pe plan local, naţional şi internaţional în domeniul educaţiei şi stabilirea modalităţilor de punere în practică a rezultatelor acestor cercetări

Domeniul „Managementul calităţii”

Criteriul a) strategii si proceduri pentru asigurarea calităţii

l                  Utilizarea procedurilor de analiză a culturii organizaţionale

Criteriul c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a învăţării

 • Revizuirea procedurilor de evaluare a rezultatelor învăţării pe baza analizei progresului si a feedbackului obţinut de la beneficiarii relevanţi
 • Utilizarea procedurilor speciale de evaluare şi de orientare pentru educabilii capabili de performanţe

Criteriul g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite

Subdomeniul 1.Asigurarea accesului la informaţie al persoanelor şi instituţiilor interesate

Indicatorul 1.1. Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii

Descriptori de calitate vizaţi:

Existenţa unei proceduri transparente de acces al persoanelor interesate la informaţiile de interes public.

Existenţa unui plan de activitate pentru activitatea de relaţii publice.

Prezentarea tipurilor şi a modelelor de documente şcolare şi de acte de studiu către educabili şi / sau, după caz, către părinţii acestora.

Satisfacţia majorităţii cadrelor didactice, a educabililor, a părinţilor, a altor reprezentanţi ai comunităţii privind accesul la oferta educaţională.

Acţiuni necesare:

 • Revizuirea procedurii privind evaluarea satisfacţiei beneficiarilor relevanţi şi personalului prin stabilirea periodicităţii acestei activităţi şi prin monitorizarea modului de corectare a deficienţelor semnalate
 • Revizuirea procedurilor de autoevaluare în conformitate cu performanţele pe care şcoala şi le propune în actualul stadiu
 • Elaborarea unei proceduri de răspuns la contestaţii în lista de proceduri elaborate de CEAC.
 • Diseminarea informaţiei către elevi, cadre didactice

Ø      Documentul înaintat electronic la ARACIP cuprinde toate cele patru părţi:

ü      PARTEA I-INFORMATII GENERALE;

ü      PARTEA A II-A-DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE;

ü       PARTEA A-III-A-FIŞĂ AUTOEVALUARE privind NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.200) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ - document în curs de aprobare;

ü       PARTEA A IV-A-PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR;

 [1]              În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice, se vor menţiona calificativele pentru fiecare indicator, precizate în  raportul de evaluare externă periodică